BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BEYLİK PAZARINA KADIN ELİ DEĞDİ

BEYLİK PAZARINA KADIN ELİ DEĞDİ

­Bey­lik­dü­zü Bey­lik Pa­za­rı, el e­me­ği göz nu­ru ü­rün­le­ri­ni bölge hal­kıy­la bu­luş­tu­ran ka­dın­la­ra ev sa­hip­li­ği ya­pı­yorBey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si’nin çar­şam­ba gün­le­ri üc­ret­siz o­la­rak kent­te ya­şa­yan ka­dın­la­ra tah­sis et­ti­ği “El E­me­ği, Göz Nu­ru Pa­za­rı”n­da bir­bi­rin­den gü­zel ü­rün­ler yer a­lı­yor. > Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu E­vin­de ya da git­ti­ği kurs­lar­da el e­me­ği göz nu­ru ü­rün­le­rin ya­pı­mıy­la za­ma­nı­nı de­ğer­len­di­ren an­cak ü­rün­le­rin sa­tı­şı ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şa­yan ka­dın­la­ra yar­dım­cı ol­ma­yı a­maç­la­yan Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si, haf­ta­da bir gün Bey­lik Pa­za­rı’nı, on­la­ra üc­ret­siz o­la­rak tah­sis e­di­yor. Ev ya­pı­mı re­çel, tar­ha­na, e­riş­te ve bah­çe seb­ze­le­ri gi­bi or­ga­nik ü­rün­le­rin de yer al­dı­ğı pa­zar­da, çar­şam­ba gün­le­ri bir a­ra­ya ge­len ka­dın­lar hem a­i­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­nu­yor, hem de soh­bet e­de­rek, sos­yal hayat­la­rı­na renk ka­tı­yor­lar. Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Veh­bi O­rak­çı da e­şi Şeh­naz O­rak­çı i­le bir­lik­te fır­sat bul­duk­ça Pa­zar’ı zi­ya­ret e­de­rek a­lış­ve­riş ya­pı­yor. Çe­şit­li ne­den­ler­le ça­lış­ma ha­ya­tın­dan u­zak ka­lan ka­dın­la­rın, a­i­le büt­çe­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan O­rak­çı, “Ço­cu­ğu­nu bü­yü­ten, e­şi­ne des­tek o­lan, ev iş­le­ri­ni hal­le­den bir ka­dın, boş va­kit­le­rin­de de el e­me­ğiy­le gü­zel iş­ler ü­re­ti­yor. An­cak bun­la­rın kar­şı­lı­ğın­da üc­ret al­mı­yor. Bu pa­zar­da, ha­nım­la­rı­mız el e­me­ği ü­rün­le­ri­nin sa­tı­şı­nı ya­pa­rak a­i­le büt­çe­le­ri­ne des­tek ol­ma şan­sı­nı ya­ka­lı­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT