BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yer al­tın­da ya­şa­dı!..

Yer al­tın­da ya­şa­dı!..

Ah­med Ye­se­vî rah­me­tul­la­hi aleyh haz­ret­le­ri, Re­sû­lul­lah Efen­di­mi­zin sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem her sün­ne­ti­ne riâ­yet eder­di.Ah­med Ye­se­vî rah­me­tul­la­hi aleyh haz­ret­le­ri, Re­sû­lul­lah Efen­di­mi­zin sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem her sün­ne­ti­ne riâ­yet eder­di. Yaş ko­nu­sun­da da tâ­kib et­ti Onu. Alt­mış üç ya­şı­na ge­lin­ce; “Al­la­hın Re­sû­lü, bu yaş­ta dün­ya­dan ay­rıl­mış­ken, be­nim hâ­lâ yer­yü­zün­de bu­lun­mam Onu sev­me­ye ya­kı­şır mı?” di­ye­rek bir hüc­re yap­tır­dı yer atın­da. Ka­lan öm­rü­nü o hüc­re­de ge­çir­di ar­tık. Ken­di­si­ni “Öl­müş” ola­rak dü­şü­nür, ilim ve ibâ­det­le ge­çi­rir­di ge­ce ve gün­dü­zü­nü. Yüz yir­mi üç ya­şın­da, ve­fat et­ti o hüc­re­de. “İLAH­LIK D­V­SIN­DA BU­LUN­MA!” Bir gün, ta­le­be­sin­den bi­ri­ni bir ye­re gön­de­rir­ken; - Ev­lâ­dım, sa­kın ola, git­ti­ğin yer­de “Al­lah­lık” ve “Pey­gam­ber­lik” dâ­vâ­sın­da bu­lun­ma­ya­sın, di­ye tem­bih et­ti. Şa­şır­dı ta­le­be. - Töv­be efen­dim, Hiç öy­le şey olur mu? - Ola­bi­lir ev­lâ­dım. - Na­sıl olur ho­cam? - Her is­te­di­ği­nin ol­ma­sı­nı is­te­mek, “Al­lah­lık” id­di­âsın­da bu­lun­mak, her sö­zü­nün din­len­me­si­ni is­te­mek de “Pey­gam­ber­lik” dâ­vâ et­mek­tir. Çün­kü yal­nız Al­la­hü te­âlâ­nın is­te­di­ği olur ve yal­nız Pey­gam­be­rin sö­zü­ne mut­lak itâ­at edi­lir. YÜZ ŞE­HİT SE­VA­BI Bir gün de ta­le­be­sin­den bi­ri; - Ho­cam, şe­hit se­va­bı na­sıl ka­za­nı­lır? di­ye sor­du. Ce­va­bın­da; - Sa­na ben, bir de­ğil, “yüz şe­hit se­va­bı” ka­zan­dı­ran bir amel söy­le­ye­yim mi? bu­yur­du. - Se­vi­ni­rim efen­dim. - Gıy­bet eden bi­ri­ni gö­rür­sen, sus­tur he­men! - Na­sıl sus­tu­ra­yım ho­cam? - Açık­ça “Sus!” de. Bu­nu ya­par­san, yüz şe­hit se­va­bı ka­za­nır­sın. Zi­ra Pey­gam­be­ri­miz “aley­his­se­lam”; “Gıy­bet ede­ne ‘Sus!’ di­ye­ne, yüz şe­hit se­va­bı ve­ri­lir” bu­yu­ru­yor. E-ma­il: ab­dul­la­tif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.si­ir­ler­le­men­ki­be­ler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT