BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Med­ya ve may­mun­la­rı

Med­ya ve may­mun­la­rı

Adam ha­pis­ten çı­kar çık­maz bü­tün ana ha­ber bül­ten­le­ri­nin baş­kö­şe­si­ne otur­du. Bi­raz da­ha rey­ting, bi­raz da­ha pa­ra uğ­ru­na ya­pı­lan, o ada­mın yap­tı­ğın­dan ve­ya yap­tı­ğı id­di­a edi­len­den fark­sız­dı as­lın­da... Tıp­kı aşa­ğı­lık “çöp­ça­tan” prog­ram­la­rı gi­bi...Adam ha­pis­ten çı­kar çık­maz bü­tün ana ha­ber bül­ten­le­ri­nin baş­kö­şe­si­ne otur­du. Bi­raz da­ha rey­ting, bi­raz da­ha pa­ra uğ­ru­na ya­pı­lan, o ada­mın yap­tı­ğın­dan ve­ya yap­tı­ğı id­di­a edi­len­den fark­sız­dı as­lın­da... Tıp­kı aşa­ğı­lık “çöp­ça­tan” prog­ram­la­rı gi­bi... Tür­ki­ye’nin ha­li bu. Tür­ki­ye’nin med­ya­sın­dan gö­rü­nen Tür­ki­ye’nin ha­li bu. Ve med­ya­mı­zın ha­li de, or­ta­lı­ğı ber­bat edip, “Böy­le re­zil­lik ol­maz” di­ye da­yı­lan­mak... *** Biz böy­le gös­te­ri­yo­ruz... Gös­te­re gös­te­re ya­pı­yo­ruz bu­nu... Son­ra elin dü­şe­si ge­lip yu­mu­şak kar­nı­mız­dan vu­ru­yor bi­zi ve fe­ve­ran edi­yo­ruz. Ha­di eli­ni­zi vic­da­nı­nı­za ko­yun da, o vic­dan sız­la­ma­dan şu so­ru­ya ce­vap ve­rin: “Bu ül­ke­de kim­se­siz ço­cuk ve yaş­lı­lar sa­hip­li mi­dir?” Gol yen­miş­tir, ha­kem san­tra­yı gös­ter­miş­tir; is­te­di­ği­miz ka­dar tar­tı­şa­lım. Ba­şa dö­ne­lim; üç ya­şın­da­ki be­be­ler bi­le ez­ber­le­di ada­mı... Suç­lu­yu teş­hir et­mek­ten çok, teş­hir­ci­lik has­ta­lı­ğı­nı ser­gi­le­di te­le­viz­yon­la­rı­mız. Ama mak­sat o ada­mı ve id­di­a edi­len re­zil­li­ği ir­de­le­mek de­ğil, o ada­mın na­sıl­sa otur­du­ğu “mu­ha­fa­za­kâr” kol­tu­ğu ya­ra­la­mak­tı... İl­ginç olan ada­mın yap­tı­ğı de­ğil­di bi­zim şe­ref­li med­ya­mız için... İl­ginç olan onun “Müs­lü­man” kim­li­ğiy­di... Müs­lü­man­lık adı­na ki­min böy­le bir tem­sil hak­kı ola­bi­lir hâl­bu­ki... *** Eğer bir uz­man (is­ter din ada­mı ol­du­ğu id­di­a edil­sin, is­ter dok­tor, is­ter bit­ki bi­lim­ci) te­le­viz­yo­na kı­sa bir sü­re için­de çok faz­la çı­kı­yor ve ar­ka­sın­dan ek­ran may­mu­nu­na dö­nü­yor­sa, be­nim ona ve uz­man­lı­ğı­na say­gım kal­mı­yor. Bi­lin ki ti­ca­ri bir ope­ras­yon baş­la­mış­tır. *** Bu uz­man­la­rın ço­ğu, bel­li bir nok­ta­ya ge­le­ne ka­dar bi­zim “ad­ver­to­ri­al” de­di­ği­miz mas­ke al­tın­da prog­ram­la­ra ya­yın be­de­li ödü­yor. Ye­te­ri ka­dar ün­le­nip, prog­ra­ma rey­ting kat­ma­ya baş­la­yın­ca da, bir za­man­lar ver­dik­le­ri­ni “ya­yı­na çık­ma be­de­li” ola­rak ge­ri alı­yor­lar. Din ada­mı, dok­tor, şi­fa­cı vs. arı­yor­sa­nız, ek­ran­dan uzak du­run. Ora­da de­ğil­ler... Çün­kü ak­lı ba­şın­da uz­man­lar, sı­fat­la­rı­nın ya­nı­na “med­ya may­mun­lu­ğu”nu ya­kış­tır­mı­yor­lar. Ve kaç ta­ne mu­ha­bir, sa­bah­la­rı ha­ber mü­dür­le­ri ta­ra­fın­dan “iyi ha­ber” bul­ma­sı için so­ka­ğa sa­lı­nı­yor?
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT