BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bire bir motive

Bire bir motive

T­rab­zon’un hocası Ya­nal fut­bol­cu­la­rıy­la ko­nu­şa­rak, o­la­bi­le­cek tat­sız so­nuç­la­ra kar­şı p­si­ko­lo­jik di­renç a­şı­la­ma­ya ça­lı­şı­yorT­rab­zon’un hocası Ya­nal fut­bol­cu­la­rıy­la ko­nu­şa­rak, o­la­bi­le­cek tat­sız so­nuç­la­ra kar­şı p­si­ko­lo­jik di­renç a­şı­la­ma­ya ça­lı­şı­yor YAT­TA­RA’YA ÖZEL İL­Gİ Trab­zons­por tek­nik pat­ro­nu Er­sun Ya­nal, uzun bir ara­dan son­ra id­di­alı ol­du­ğu lig­de ha­ta yap­mak is­te­mi­yor. Ya­nal, fut­bol­cu­la­rıy­la tek tek ko­nu­şa­rak, ta­raf­ta­rın bek­len­ti­si­nin yük­sel­di­ği­ni an­cak li­gin de uzun bir ma­ra­ton ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, “Ola­bi­le­cek tat­sız so­nuç­lar­dan do­la­yı de­mo­ra­li­ze ol­ma­ma­lı­sı­nız. Lig­de her ta­kım ye­ni­le­bi­li­yor” uya­rı­la­rın­da bu­lu­nu­yor. Tec­rü­be­li tek­nik adam, Yat­ta­ra’yı ka­zan­mak için de id­man­lar­da bu fut­bol­cuy­la özel ola­rak il­gi­le­ni­yor. Öte yan­dan Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi’nde, ba­sı­na sa­de­ce As­baş­kan Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu’nun ko­nuş­ma­sı ka­ra­rı alın­dı. SELÇUK TARİHE GEÇTİ Bu arada, Sü­per Lig’de ge­çen haf­ta dep­las­man­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’u 4-0 ye­nen T­rab­zons­por’un, ku­ru­luş ta­ri­hi o­lan A­ğus­tos 1967 yı­lın­dan be­ri lig­ler­de at­tı­ğı gol sa­yı­sı 2 bin 2’ye u­laş­tı. T­rab­zons­por bu gü­ne ka­dar­ki 42 se­zon­da bi­rin­ci lig­de, bin 129 maç­ta, bin 735, i­kin­ci lig­de i­se 222 maç­ta 267 kez ra­kip fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı. 2000. gol i­se Sel­çuk İ­nan’dan gel­di. Genç yıl­dız, Be­le­di­yes­por kar­şı­laş­ma­sın­da­ki en­fes şan­del vu­ru­şuy­la maç­ta­ki i­kin­ci go­lü, bor­do-­ma­vi­li ta­kı­mın da ta­ri­hin­de­ki 2 bi­nin­ci go­lünü at­mış ol­du. > Gök­men ŞA­HİN-T­RAB­ZON (İ­HA) SONG’UN FEDAKÂRLIĞI ­Ha­cet­te­pe ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren T­rab­zons­por, ka­nat­lar­dan ya­pı­lan or­ta­la­ra gol i­le şut ça­lış­ma­sı yaptı. Bu a­ra­da Song, Kamerun’da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ka­yın­bi­ra­de­ri­nin cenaze törenine kupa ve lig maçlarını düşünerek gitmedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT