BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pom­pa­lı Tü­fek!..

Pom­pa­lı Tü­fek!..

Tür­ki­ye’de sırf fe­sat çı­kar­mak için üfü­rü­len ba­lon­lar, ne ya­zık ki, kı­sa sü­re­de “şe­hir ef­sa­ne­si” ola­rak ka­mu­oyun­da bü­yük çal­kan­tı­la­ra yol aça­bi­li­yor... Me­se­la bö­lü­cü ör­gü­tün İm­ra­lı’da­ki ele­ba­şı­na iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le ya­pıl­dı­ğı ba­ha­ne­siy­le, son haf­ta­lar­da ül­ke­nin muh­te­lif yer­le­rin­de anar­şik olay­lar kö­rük­le­ni­yor. Bu olay­la­rı tez­gâh­la­mak­ta, bö­lü­cü ör­gü­tün şe­hir uzan­tı­la­rı ile DTP teş­ki­lat­la­rı ma­ale­sef or­tak ha­re­ket edi­yor!..Tür­ki­ye’de sırf fe­sat çı­kar­mak için üfü­rü­len ba­lon­lar, ne ya­zık ki, kı­sa sü­re­de “şe­hir ef­sa­ne­si” ola­rak ka­mu­oyun­da bü­yük çal­kan­tı­la­ra yol aça­bi­li­yor... Me­se­la bö­lü­cü ör­gü­tün İm­ra­lı’da­ki ele­ba­şı­na iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le ya­pıl­dı­ğı ba­ha­ne­siy­le, son haf­ta­lar­da ül­ke­nin muh­te­lif yer­le­rin­de anar­şik olay­lar kö­rük­le­ni­yor. Bu olay­la­rı tez­gâh­la­mak­ta, bö­lü­cü ör­gü­tün şe­hir uzan­tı­la­rı ile DTP teş­ki­lat­la­rı ma­ale­sef or­tak ha­re­ket edi­yor!.. Va­tan­daş­la­rın ara­ba­la­rı, iş yer­le­ri ate­şe ve­ri­li­yor. Es­na­fa teh­dit­le ke­penk in­dir­ti­li­yor... Bu ba­şı­bo­zuk ha­re­ket­le­re kar­şı ya­pı­lan bü­tün iti­dal çağ­rı­la­rı da, ne ya­zık ki fay­da ver­mi­yor. Bes­bel­li bi­ri­le­ri ha­in bir mak­sat­la mem­le­ke­ti ka­rış­tır­ma­yı, hal­kı hu­zur­suz et­me­yi ve bu ka­rı­şık or­tam­dan bir­ta­kım ne­ti­ce­ler el­de et­me­yi plan­lı­yor. DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk, bü­tün bu anar­şik ha­re­ket­le­re, “de­mok­ra­tik tep­ki” kı­lı­fı­nı giy­dir­me­ye ça­lı­şı­yor! Açık­ça­sı Ah­met Türk’ün inan­dı­rı­cı ol­ma prob­le­mi var... As­lı as­ta­rı ol­ma­yan bir id­di­adan yo­la çı­ka­rak mem­le­ke­ti ka­rış­tır­ma­yı, va­tan­daş­la­rı bir­bi­ri­ne dü­şür­me­yi te­tik­le­mek, ne “de­mok­ra­tik tep­ki”dir ne de “ba­rı­şa köp­rü ol­mak”tır. Kim­se ku­su­ra bak­ma­sın!.. Bu ka­dar açık oy­na­nan oyun­la­rı fark ede­me­mek faz­la saf­lık olur! DTP, bir ta­raf­tan bö­lü­cü ör­gü­tün yan ku­ru­lu­şu gi­bi ha­re­ket edip, öbür yan­dan da “Bi­zi öte­ki­leş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar...” sız­lan­ma­sıy­la kim­se­le­ri kan­dı­ra­maz. Eğer DTP, ger­çek­ten sa­mi­mi ise ve “bu ül­ke­de ba­rı­şın; hu­zu­run ve kar­deş­li­ğin ha­kim ol­ma­sı­nı, her­ke­sin bir­bi­ri­ni ku­cak­la­ma­sı­nı” ca­nı gö­nül­den is­ti­yor­sa, bu­na uy­gun bi­çim­de ha­re­ket et­me­li­dir. Ah­met Türk, “Bi­zim Türk Bay­ra­ğı ile il­gi­li bir prob­le­mi­miz yok...” di­yor ama o ve ar­ka­daş­la­rı, par­ti­si­nin top­lan­tı­la­rın­da, Türk Bay­ra­ğı in­di­ril­me­ye te­şeb­büs edil­di­ğin­de, ne­den­se mü­da­ha­le­de bu­lun­mu­yor­lar. Da­ha­sı şim­di­ye ka­dar, ya­pı­lan bü­tün çağ­rı­la­ra rağ­men, te­rö­rü bir tür­lü açık­ça kı­na­ya­ma­dı­lar. Tam ak­si­ne, bö­lü­cü­ba­şı­na; “sa­yın” de­me ya­rı­şı­na gir­di­ler. DTP’nin Ge­nel Baş­ka­nı, bö­lü­cü ör­güt­le bir­lik­te ha­re­ket et­me­le­ri­ne kim­se ses çı­kar­ma­sın is­ti­yor. Va­tan­da­şın anar­şi ve te­rö­re gös­ter­di­ği tep­ki­den de ra­hat­sız olu­yor... Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın bu ko­nu­da­ki uya­rı­sı­nı da ter­si­ne çe­vi­re­rek teh­li­ke­li bir yö­ne çe­ki­yor. “Baş­ba­kan ‘kat­li­niz va­cip­tir’ fet­va­sı ve­ri­yor...” tü­rün­den son de­re­ce yan­lış ve sa­kın­ca­lı şey­ler söy­lü­yor. Ha­yır Sa­yın Türk!.. Sa­de­ce Tür­ki­ye’de de­ğil, hiç­bir hu­kuk dev­le­tin­de, ül­ke­si­nin ka­mu dü­ze­nin­den so­rum­lu olan bir baş­ba­kan, va­tan­daş­la­rı­nın bir kıs­mı­nı di­ğer­le­ri­ne he­def gös­ter­mez, gös­te­re­mez. Ay­rı­ca şu­nu da unut­ma­yın: Dün­ya­nın hiç­bir de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­tin­de, bir si­ya­sî par­ti, ül­ke­nin baş­ba­ka­nı­nın; yur­dun her­han­gi bir böl­ge­si­ne git­me­si­ni ön­le­mek için, anar­şi ve te­rö­re baş­vu­ra­maz. Baş­ba­ka­nın ge­zi­si­ni, (Ari­el Şa­ron’un iş­gal al­tın­da­ki Mes­cid-i Ak­sa’ya) zor­la gir­me­si­ne fi­lan ben­ze­te­mez... An­lı­yor mu­su­nuz Sa­yın Türk!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT