BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hu­zu­re­vi­nin ha­yır­se­ver tey­ze­si hac yo­lun­da

Hu­zu­re­vi­nin ha­yır­se­ver tey­ze­si hac yo­lun­da

Ken­di­si­ni ha­yır iş­le­ri­ne ve kim­se­siz ço­cuk­la­ra ada­mak için 14 ay ön­ce eşiy­le bir­lik­te hu­zu­re­vi­ne yer­le­şen 5 Ocak Ye­tiş­tir­me Yur­du Der­ne­ği Baş­ka­nı Lüt­fi­ye Gör­gün, hac için kut­sal top­rak­la­ra uğur­lan­dı.> Fa­tih Ke­çe- Yu­suf Ko­yun ADA­NA İHA Ken­di­si­ni ha­yır iş­le­ri­ne ve kim­se­siz ço­cuk­la­ra ada­mak için 14 ay ön­ce eşiy­le bir­lik­te hu­zu­re­vi­ne yer­le­şen 5 Ocak Ye­tiş­tir­me Yur­du Der­ne­ği Baş­ka­nı Lüt­fi­ye Gör­gün, hac için kut­sal top­rak­la­ra uğur­lan­dı. Yıl­lar­dır Ye­tiş­tir­me Yur­du Der­ne­ği Baş­kan­lı­ğı­nı yü­rü­ten 66 ya­şın­da­ki Lüt­fi­ye Gör­gün, bun­dan 14 ay ön­ce eşi Tur­han Ce­mal Gör­gün ile bir­lik­te Ada­na Hu­zu­re­vi’ne yer­le­şip, bah­çe­de­ki kü­çük ev­ler­de kal­ma­ya baş­la­mış­tı. Ha­yır iş­le­ri­ni sür­dü­ren Lüt­fi­ye Gör­gün, yurt­ta ka­lan bir­çok kim­se­siz ço­cu­ğun da mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­ya­rak ev­len­me­si­ni sağ­la­dı. Bü­tün pa­ra­sı­nı ha­yır iş­le­ri­ne ada­dı­ğı için bu­gü­ne ka­dar hac­ca gi­de­me­yen Gör­gün, so­nun­da bu im­kâ­nı bu­la­rak hac­ca uğur­lan­dı. Gör­gün, yurt­ta­ki ço­cuk­lar, ken­di ço­cuk­la­rı ve to­run­la­rı ta­ra­fın­dan dua­lar­la uğur­lan­dı. Gör­gün’ün eşi Tur­han Ce­mal Gör­gün ise, eşi­nin en bü­yük ar­zu­su­nun yıl­lar­dan be­ri hac­ca git­mek ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Eşim­le be­ra­ber git­me­yi çok is­ter­dim, ama ba­zı se­bep­ler­den do­la­yı bu müm­kün ol­ma­dı. Da­rı­sı he­pi­mi­zin ba­şı­na” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT