BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Saç dö­kül­me­si­ne kar­şı La­ci­ni­a

Saç dö­kül­me­si­ne kar­şı La­ci­ni­a

ABD’de 7 bi­lim ada­mı­nın bil­gi­le­ri ve bit­ki öz­le­ri­nin bir­leş­me­si so­nu­cu or­ta­ya çı­kan La­ci­ni­a saç ba­kım los­yon ve şam­pu­na­nı Tür­ki­ye’de sa­tı­şa su­nul­du.ABD’de 7 bi­lim ada­mı­nın bil­gi­le­ri ve bit­ki öz­le­ri­nin bir­leş­me­si so­nu­cu or­ta­ya çı­kan La­ci­ni­a saç ba­kım los­yon ve şam­pu­na­nı Tür­ki­ye’de sa­tı­şa su­nul­du. FDA (Ame­ri­ka Ulu­sal Gı­da ve İlaç De­ne­tim Ör­gü­tü) ta­ra­fın­dan muh­te­va­sı tüm bi­le­şen­le­ri, tek tek onay­la­nan La­ci­ni­a, Tür­ki­ye’de ec­za­ne­ler ka­na­lıy­la saç dö­kül­me­si­ni kâ­bus gö­ren ba­yan ve er­kek­le­re de­va olu­yor. La­ci­ni­a’nın ul­tra saç los­yo­nu­nun kul­la­nı­ma baş­lan­dı­ğı ilk 1 haf­ta için­de saç dö­kül­me­si­ni ve ke­pe­ği en­gel­le­me­ye, ilk 1 ay gi­bi kı­sa bir sü­re­de öl­me­miş hüc­re­ler­de ye­ni saç olu­şu­mu­nu des­tek­le­me­ye yar­dım­cı ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT