BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Alacak verecek meselesi: 3 ölü

Alacak verecek meselesi: 3 ölü

Geb­ze’de ala­cak ve­re­cek me­se­le­si yü­zün­den çı­kan si­lah­lı ça­tış­ma­da 3 ki­şi öl­dü.> M. Emin Alp­man KO­CA­ELİ İHA Geb­ze’de ala­cak ve­re­cek me­se­le­si yü­zün­den çı­kan si­lah­lı ça­tış­ma­da 3 ki­şi öl­dü. Gü­zel­ler Ma­hal­le­si’nde şe­ker fab­ri­ka­sı­nın kar­şı­sın­da­ki lo­jis­tik fir­ma­sın­da mey­da­na ge­len olay­da pet­rol şir­ke­tin­den ge­len ve isim­le­ri tes­pit edi­le­me­yen 4 ki­şi, ken­di­le­ri­ne bor­cu olan lo­jis­tik fir­ma­sı­nın sa­hi­bi Or­kun Nu­man ile tar­tış­tı. Mü­na­ka­şa kı­sa sü­re­de si­lah­lı ça­tış­ma­ya dö­nüş­tü. Nu­man olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, ağır ya­ra­la­nan mü­dür Me­tin Tor­man ve şo­för Tur­gay Ta­rım ise Özel Yüz­yıl Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lır­ken yol­da öl­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT