BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Colman: Liderlik şansla gelmedi

Colman: Liderlik şansla gelmedi

T­rab­zons­por’un Ar­jan­tin­li o­yun­cu­su, bu­lun­duk­la­rı ko­nu­mu hak et­tik­le­ri­ni söy­le­diT­rab­zons­por’un Ar­jan­tin­li o­yun­cu­su, bu­lun­duk­la­rı ko­nu­mu hak et­tik­le­ri­ni söy­le­di “BAŞARILI BİR ÇİZGİMİZ VAR” T­rab­zons­por’un Ar­jan­tin­li o­yun­cu­su Gus­ta­vo Col­man, Sü­per Lig’de li­der ol­ma­la­rı­nın şans­la il­gi­si bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, oy­na­dık­la­rı fut­bol­la bu­nu hak et­tik­le­ri­ne vur­gu yap­tı. “9 maç­ta bir mağ­lu­bi­yet ve bir be­ra­ber­lik al­dık. Ka­lan­la­rın hep­si­ni ka­zan­dık. Bu şans de­ğil” di­yen Col­man, “Çiz­gi­miz ba­şa­rı­lı. Bu­nu ge­liş­ti­re­rek de­vam et­ti­re­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ka­li­te­li o­yun­cu­lar­dan ku­ru­lu bir e­kip ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Ar­jan­tin­li fut­bol­cu, “Bun­dan son­ra­ki her ma­ça da ga­li­bi­yet i­çin çı­ka­ca­ğız. Ha­cet­te­pe’yi de ye­ne­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum” a­çık­la­ma­sı yap­tı. “YAPTIĞIM HAREKET HATALIYDI” ­Son Be­le­di­ye ma­çın­da pe­nal­tı­yı Yat­ta­ra’nın at­ma­sı­na an­lık tep­ki ver­di­ği­ni söy­le­yen Col­man, “Ha­ta­lıy­dım. Maç son­ra­sı ho­ca­dan ö­zür di­le­dim ve bit­ti” der­ken, ta­raf­ta­rın des­te­ğin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “25 se­ne şam­pi­yon­luk öz­le­mi çek­ti­ler. Ben de öm­rüm­de hiç şam­pi­yon­luk ya­şa­ma­dım. Böy­le bir duy­gu­yu ya­şa­ma­yı çok is­ti­yo­rum. Ta­raf­ta­rı­mız şu­nu bil­sin, bir rü­ya­yı ger­çek­leş­tir­mek i­çin bu­ra­da­yız” de­di. Col­man, ha­ya­li­nin Ma­ra­do­na’nın ba­şı­na geç­ti­ği Ar­jan­tin Mil­li Ta­kı­mın­da oy­na­mak ol­du­ğu­nu i­la­ve e­der­ken, “Bu i­na­nıl­maz o­lur­du” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. ­BİR MAÇ­LA E­LEN­ME­DİK YA.... ­Col­man, T­rab­zons­por’un çiz­gi­si­ni ba­şa­rı­lı bu­lur­ken, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na mağ­lu­bi­yet­le baş­la­ma­la­rı­nın e­len­me­le­ri an­la­mı ta­şı­ma­dı­ğı­nı, ka­lan üç ma­çı ka­za­na­rak g­rup­tan çı­ka­cak­la­rı­nı id­di­a et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT