BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ra­ja sı­zan pet­rol hay­van­la­rı et­ki­le­di!

Ba­ra­ja sı­zan pet­rol hay­van­la­rı et­ki­le­di!

Şan­lı­ur­fa’nın Bo­zo­va il­çe­si ya­kın­la­rın­da BO­TAŞ’a ait pet­rol bo­ru hat­tın­da ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len pat­la­ma­nın ar­dın­dan çev­re­ye ve kıs­men Ata­türk Ba­raj gö­lü kı­yı­sı­na ya­yı­lan ham pet­ro­lü te­miz­le­me fa­ali­yet­le­ri sü­rü­yor.Şan­lı­ur­fa’nın Bo­zo­va il­çe­si ya­kın­la­rın­da BO­TAŞ’a ait pet­rol bo­ru hat­tın­da ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len pat­la­ma­nın ar­dın­dan çev­re­ye ve kıs­men Ata­türk Ba­raj gö­lü kı­yı­sı­na ya­yı­lan ham pet­ro­lü te­miz­le­me fa­ali­yet­le­ri sü­rü­yor. Sı­zın­tı­nın böl­ge­de­ki ba­zı hay­van­la­rı olum­suz et­ki­le­di­ği gö­rül­dü. Sa­de­ce Fı­rat ve Dic­le ne­hir­le­rin­de ya­şa­dı­ğı be­lir­le­nen ve “Fı­rat Yu­mu­şak Ka­buk­lu Kap­lum­ba­ğa­sı” ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan “Ra­fe­tus eup­hra­ti­cus” tü­rü bir yav­ru kap­lum­ba­ğa ile su ta­vu­ğu sı­zın­tı­dan et­ki­len­di. Vü­cut­la­rı­na ya­pı­şan ham pet­rol ne­de­niy­le ha­re­ket ka­bi­li­ye­ti­ni yi­ti­ren kap­lum­ba­ğa ve ta­vuk köy­lü­le­rin yar­dı­mıy­la bu­lun­duk­la­rı yer­den çı­ka­rıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT