BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VİZYONDAKİLER

VİZYONDAKİLER

Si­ne­ma ta­ri­hi­nin en uzun sü­ren se­ri­si­nin 22. Ja­mes Bond ma­ce­ra­sı Qu­an­tum Of So­la­ce, çe­kim­le­ri­ne 7 Ocak’ta baş­la­mış­tı.> HAZIRLAYAN - M. Kurtbay Önür / kurtbay.onur@tg.com.tr QU­AN­TUM OF SO­LA­CE Bond’un dö­nü­şü Filmin künyesi Tür: Ak­si­yon ­Yö­net­men: Marc Fors­ter ­Se­nar­yo: Ro­bert Wa­de O­yun­cu­lar: Da­ni­el C­ra­ig, Ol­ga Kury­len­ko, Gem­ma Ar­ter­ton, Mat­hi­e­u A­mal­ric, Gi­an­car­lo Gi­an­ni­ni, Ju­di Dench Si­ne­ma ta­ri­hi­nin en uzun sü­ren se­ri­si­nin 22. Ja­mes Bond ma­ce­ra­sı Qu­an­tum Of So­la­ce, çe­kim­le­ri­ne 7 Ocak’ta baş­la­mış­tı. Film­de ef­sa­ne­vi giz­li ajan Ja­mes Bond ro­lü­nü Da­ni­el Cra­ig üst­len­di. Ne­al Pur­vis & Ro­bert Wa­de ve Os­car ödül­lü Pa­ul Hag­gis’in se­nar­yo­su­nu yaz­dı­ğı fil­min hi­kâ­ye­si, Ca­si­no Ro­ya­le’in so­nun­dan baş­lı­yor. Sev­di­ği ka­dın Ves­per ta­ra­fın­dan iha­ne­te uğ­ra­yan 007, için­den ge­len dür­tü­ye kar­şı ko­ya­rak son gö­re­vi­ni ki­şi­sel­leş­tir­me­me­ye ça­lı­şır. Ka­rar­lı­lık­la doğ­ru­yu or­ta­ya çı­kar­ma­ya ça­lı­şır­ken Bond ve M, Mr Whi­te’ı sor­gu­ya çe­ke­rek, Ves­per’a şan­taj ya­pan, kim­se­nin tah­min ede­me­ye­ce­ği ka­dar kar­ma­şık ve teh­li­ke­li bir şe­be­ke­yi or­ta­ya çı­ka­rır­lar. Ki­tap­çı­da de­ği­şen ha­yat > Filmin künyesi IS­SIZ A­DAM ­Tü­rü: D­ram ­Yö­net­men: Ça­ğan Ir­mak O­yun­cu­lar: Ce­mal Hü­nal, Me­lis Bir­kan, Yıl­dız Kül­tür, Şe­rif Boz­kurt Al­per, gur­me sa­yı­la­cak dü­zey­de ye­mek kül­tü­rü olan, ken­di res­to­ra­nı­nın sa­hi­bi iyi bir aş­çı­dır. Lüks ya­şa­ma­yı se­ver. İşin­de ba­şa­rı­lı­dır ama özel ya­şan­tı­sı­nı dü­ze­ne so­ka­ma­mış­tır; her gün fark­lı ka­dın­la bir­lik­te­dir. Ha­ya­tı­nı, yap­tı­ğı ye­mek­ler, gü­nü­bir­lik iliş­ki­ler ve pa­ra­lı ka­dın­lar üç­ge­nin­de ya­şar. Ama gü­nün bi­rin­de Be­yoğ­lu’nun ar­ka so­kak­la­rın­da, ara­dı­ğı es­ki plak için bir ki­tap­çı­ya gir­me­siy­le ha­ya­tı­nın akı­şı de­ği­şe­cek­tir... Savcıyı darağacına götüren yol > Filmin künyesi CEL­LAT ­Yö­net­men: Şa­hin Gök ­Se­nar­yo: Ma­cit Ko­per, Hül­ya İ­niş O­yun­cu­lar: Ka­dir İ­na­nır, A­til­la Sa­ral, Jü­li­de Ku­ral Sav­cı Yu­suf, dev­rim­ci-ey­lem­ci oğ­lu Em­re ile sü­rek­li bir ça­tış­ma ha­lin­de­dir. Ba­ba ile oğ­lu ara­sın­da ka­lan an­ne Per­vin ise, ne ka­dar ça­ba­la­sa da iki­si ara­sın­da­ki ge­ri­li­me en­gel olamaz. Bir gün, korkulan olur ve Emre bir ça­tış­ma­da hayatını kay­be­der­ler. Bu acı, an­ne-ba­ba­nın da yol­la­rı­nı ayır­ma­la­rı­na ne­den olur. Yu­suf, oğ­lu­na ser­gi­le­di­ği ka­tı ta­vır­lar ne­de­niy­le ağır bir trav­ma ge­çi­rir ve suçluluk duygusuyla oğ­lu­na ait “öz­gür­lük” afiş­le­ri­ni so­kak­la­ra as­ma­ya çı­kar. An­cak bu ey­lem sı­ra­sın­da bir as­ker ölür suç da Yu­suf’un üze­ri­ne ka­lır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT