BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Av­cı­lar’da sağ­lık ta­ra­ma­sı

Av­cı­lar’da sağ­lık ta­ra­ma­sı

Av­cı­lar Be­le­di­ye­si’nin üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı bü­yük il­gi gör­dü. Türk Kalp Vak­fı, Kı­zı­lay Kan Mer­ke­zi, Türk Di­ya­bet Vak­fı, Türk Böb­rek Vak­fı’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu sağ­lık ku­ru­luş­la­rı, Av­cı­lar hal­kı­nı üc­ret­siz ola­rak sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çir­di.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Av­cı­lar Be­le­di­ye­si’nin üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı bü­yük il­gi gör­dü. Türk Kalp Vak­fı, Kı­zı­lay Kan Mer­ke­zi, Türk Di­ya­bet Vak­fı, Türk Böb­rek Vak­fı’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu sağ­lık ku­ru­luş­la­rı, Av­cı­lar hal­kı­nı üc­ret­siz ola­rak sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çir­di. Ata­türk Par­kın­da göz mu­aye­ne­si, ke­mik dan­si­to­met­ri­si, kalp ta­ra­ma­sı, ko­les­te­rol öl­çü­mü, böb­rek ta­ra­ma­sı, kan ba­ğı­şı ve on­lar­ca ki­şi­ye de aç­lık ve tok­luk kan şe­ker öl­çü­mü ya­pıl­dı. Av­cı­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­ğir­men­ci böl­ge­de­ki sağ­lık ku­rum­la­rıy­la bir­lik­te dü­zen­le­dik­le­ri üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­la­rı­nın mad­di du­ru­mu iyi ol­ma­yan va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Haf­ta so­nu bi­ze baş­vu­ran tüm va­tan­daş­la­rı­mız bu üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­la­rın­dan ya­rar­lan­dı­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT