BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ben­fi­ca ken­di evin­de acı çe­ke­rek kay­bet­ti

Ben­fi­ca ken­di evin­de acı çe­ke­rek kay­bet­ti

Por­te­kiz ba­sı­nı G.Sa­ray’ın Ben­fi­ca’yı 2-0 mağ­lup et­me­si­ne ge­niş yer ayır­dı.Por­te­kiz ba­sı­nı G.Sa­ray’ın Ben­fi­ca’yı 2-0 mağ­lup et­me­si­ne ge­niş yer ayır­dı. Glo­bo Ga­ze­te­si “Ben­fi­ca grup­tan çı­kış şan­sı­nı zo­ra sok­tu. Türk­ler Ben­fi­ca’yı ikin­ci ya­rı­da ta­ma­men öl­dür­dü” ifa­de­le­ri­ne yer ve­rir­ken, Re­cord “Ben­fi­ca gol­le­re ba­ka­kal­dı” baş­lı­ğı­nı at­tı. Jor­nal do No­ni­ci­as ise, “Ben­fi­ca La Luz’da acı çe­ke­rek kay­bet­ti” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Atina’da yayınlanan Elefterotipiya gazetesi de “Korkunç G.Saray” başlığını attı. 9 yıllık hasret G.Sa­ray, der­bi­nin oy­na­na­ca­ğı Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı’n­da, 9 yıl­dır ka­za­na­mı­yor. Cim­bom, Ka­dı­köy’de­ki son ga­li­bi­ye­ti­ni 22 A­ra­lık 1999’da al­dı, son­ra­ki 11 res­mi maç­tan sa­de­ce 2’sin­de be­ra­be­re ka­lıp, 9’u­nu kay­bet­ti. Ö­te yan­dan der­bi ön­ce­si G.Sa­ray ta­raf­tar­la­rı i­çin ay­rı­lan 2 bin 525 bi­le­tin sa­tı­şın­da iz­di­ham ya­şan­dı. Mer­ter Mig­ros’ta bi­let a­la­bil­mek için sı­ra­da bek­le­yen ta­raf­tar­lar, iz­di­ham se­be­biy­le ha­fif şe­kil­de ya­ra­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT