BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­ğu­da si­ne­ma turu

Do­ğu­da si­ne­ma turu

Ga­zi­an­tep Ti­ca­ret Oda­sı; Şan­lı­ur­fa, Ga­zi­an­tep, Adı­ya­man ve Ki­lis’te sos­yal ak­ti­vi­te­le­rin az ol­du­ğu bölgelerde hal­ka ve öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz si­ne­ma key­fi ya­şa­ta­cakGa­zi­an­tep Ti­ca­ret Oda­sı; Şan­lı­ur­fa, Ga­zi­an­tep, Adı­ya­man ve Ki­lis’te sos­yal ak­ti­vi­te­le­rin az ol­du­ğu bölgelerde hal­ka ve öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz si­ne­ma key­fi ya­şa­ta­cak > GA­Zİ­AN­TEP Ga­zi­an­tep Ti­ca­ret Oda­sı Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) Bil­gi Bü­ro­su, Gü­ney­do­ğu böl­ge­sin­de hal­ka bir ay bo­yun­ca üc­ret­siz si­ne­ma iz­le­me key­fi su­na­cak. Ya­rın baş­la­ya­cak ve 11 Ara­lık’a ka­dar de­vam ede­cek “Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Si­ne­ma Gün­le­ri”; Şan­lı­ur­fa, Ga­zi­an­tep, Adı­ya­man ve Ki­lis’te dü­zen­le­ne­cek. İl­ler­de­ki sa­na­yi ve ti­ca­ret oda­la­rı­nın, be­le­di­ye­le­rin, üni­ver­si­te­le­rin, mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­ri­nin de des­tek ver­di­ği Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Si­ne­ma Gün­le­ri kap­sa­mın­da, Av­ru­pa ve Tür­ki­ye-Av­ru­pa or­tak ya­pı­mı film­ler ve bel­ge­sel­ler gös­te­ri­le­cek. Tür­ki­ye-AB iş­bir­li­ğiy­le Ga­zi­an­tep Ti­ca­ret Oda­sı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Gü­ney­do­ğu ta­nı­tım fil­mi olan “Uy­gar­lı­ğın Öy­kü­sü” ile İs­pan­ya ya­pı­mı fan­tas­tik film “Pan’ın La­bi­ren­ti”, Tür­ki­ye ya­pı­mı ko­me­di-dra­ma film “Pia­no Pia­no Ba­cak­sık”, Tür­ki­ye-Yu­na­nis­tan or­tak ya­pı­mı dra­ma “Mut­lu­luk” fil­mi ile Po­lon­ya ya­pı­mı “Po­lon­ya Rü­ya­sı” bel­ge­se­li, Ma­ca­ris­tan ya­pı­mı “Ley­lek” bel­ge­se­li ve Tür­ki­ye ya­pı­mı “Ağus­tos Ka­rın­ca­sı” bel­ge­se­li iz­le­yi­ci­ler­le bu­lu­şa­cak. Hal­kın ya­nı sı­ra özel­lik­le sos­yal ak­ti­vi­te­le­rin az ol­du­ğu kır­sal ke­sim­de oku­yan li­se ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin he­def­len­di­ği Gü­ney­do­ğu Si­ne­ma Gün­le­ri et­kin­li­ği, Har­ran Üni­ver­si­te­si Bi­re­cik Mes­lek Yük­sek Oku­lu iş­bir­li­ğiy­le 11 Ka­sım­da Şan­lı­ur­fa’nın Bi­re­cik il­çe­sin­de baş­la­ya­cak. Gös­te­rim­ler, 12-13 Ka­sım­da Ni­zip’te ve 14 Ka­sım­da Ga­zi­an­tep Oğu­ze­li il­çe­sin­de, 20 Ka­sım­da Adı­ya­man’ın Bes­ni il­çe­sin­de ve 21 Ka­sım­da da Ki­lis’te ya­pı­la­cak. Üc­ret­siz ola­rak iz­le­ne­bi­le­cek film­ler, sa­at 10.00-16.00 ara­sın­da si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­lu­şa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT