BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kan mer­ke­zi ­ö­nün­de ka­za

Kan mer­ke­zi ­ö­nün­de ka­za

İs­tan­bul Fa­tih’te aşı­rı hız ya­pan araç tak­la­lar at­tık­tan son­ra bir di­re­ğe çar­pa­rak du­ra­bil­di.İs­tan­bul Fa­tih’te aşı­rı hız ya­pan araç tak­la­lar at­tık­tan son­ra bir di­re­ğe çar­pa­rak du­ra­bil­di. Fa­tih Mil­let Cad­de­si’nden Top­ka­pı yö­nü­ne gi­den Meh­met Ali O. yö­ne­ti­min­de­ki dol­muş, Kı­zı­lay Ça­pa Kan Mer­ke­zi önün­de tram­vay yo­lu­nun be­ton ba­ri­yer­le­ri­ne çarp­tı. Ters yö­ne dön­dük­ten son­ra tra­fik lam­ba­sı di­re­ği­ne yas­la­na­rak du­ra­bi­len araç­ta sı­kı­şan Meh­met Ali O. it­fa­iye ekip­le­rin­ce kur­ta­rı­la­rak İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’nde te­da­vi­ye alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT