BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ber­lus­co­ni’den İz­mir çı­kar­ma­sı

Ber­lus­co­ni’den İz­mir çı­kar­ma­sı

İtal­ya Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lus­co­ni, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın da­vet­li­si ola­rak 12-13 Ka­sım’da İz­mir’e ge­le­cek.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA İtal­ya Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lus­co­ni, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın da­vet­li­si ola­rak 12-13 Ka­sım’da İz­mir’e ge­le­cek. Er­do­ğan’ın ev sa­hip­li­ği­ni ya­pa­ca­ğı Türk-İtal­yan Zir­ve­si’ne ka­tıl­mak için ge­le­cek olan Ber­lus­co­ni’ye Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Fran­co Frat­ti­ni, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ro­ber­to Ma­ro­ni, Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ig­na­zi­o La Rus­sa, Ener­ji ve Sa­na­yi­den So­rum­lu Eko­no­mi Kal­kın­ma Ba­ka­nı Cla­udi­o Sca­jo­la eş­lik ede­cek. Türk ve İtal­yan hü­kü­met­le­ri­nin, ocak ayın­da im­za­la­dık­la­rı stra­te­jik bel­ge kap­sa­mın­da dü­zen­le­ne­cek zir­ve­de, iki ül­ke ara­sın­da­ki si­ya­si ve eko­no­mik iliş­ki­le­rin da­ha da ge­liş­ti­ril­me­si için ne­le­rin ya­pı­la­bi­le­ce­ği ele alı­na­cak. Zir­ve­de, İs­tan­bul’da ku­rul­ma­sı plan­la­nan Türk-İtal­yan Üni­ver­si­te­si’yle il­gi­li pro­to­kol de im­za­la­na­cak. İtal­ya Baş­ba­ka­nı Ber­lus­co­ni, zir­ve son­ra­sın­da ba­kan­la­rı ile İz­mir’in ta­ri­hî ve kül­tü­rel me­kân­la­rı­nı ge­ze­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT