BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ol­ma­yan ku­ru­ma mü­dür ola­rak atan­dı

Ol­ma­yan ku­ru­ma mü­dür ola­rak atan­dı

Niğ­de’de es­ki Bağ-Kur İl Mü­dü­rü Ka­mil Şa­hi­noğ­lu, mah­ke­me ka­ra­rıy­la, lağ­ve­di­len ku­ru­ma ye­ni­den mü­dür ola­rak atan­dı.Niğ­de’de es­ki Bağ-Kur İl Mü­dü­rü Ka­mil Şa­hi­noğ­lu, mah­ke­me ka­ra­rıy­la, lağ­ve­di­len ku­ru­ma ye­ni­den mü­dür ola­rak atan­dı. Şu­bat ayın­da Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu (SSK), Bağ-Kur ve Emek­li San­dı­ğı, ye­ni ka­nu­ni dü­zen­le­me­ye gö­re lağ­ve­di­le­rek, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) adı al­tın­da top­lan­dı. Niğ­de’de SGK İl Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne, es­ki SSK İl Müdü­rü En­ver Öz­bek ve­ka­le­ten atan­dı. Bağ-Kur İl Mü­dü­rü Ka­mil Şa­hi­noğ­lu ise An­ka­ra SGK İl Mü­dür­lü­ğün­de Sos­yal Gü­ven­lik Baş­kan­lı­ğı mü­şa­vi­ri ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. An­ka­ra’da­ki gö­re­vi­ne baş­la­yan Şa­hi­noğ­lu, gö­re­vi­ne ia­de­si ta­le­biy­le An­ka­ra İda­re Mah­ke­me­sin­de da­va aç­tı. Mah­ke­me, bir sü­re son­ra yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı ver­di. Şa­hi­noğ­lu, böy­le­ce lağ­ve­dil­di­ği için or­ta­da ol­ma­yan bir ku­ru­ma mü­dür ola­rak atan­mış ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT