BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yamaç pa­ra­şü­tüy­le ev­len­me tek­lif et­ti

Yamaç pa­ra­şü­tüy­le ev­len­me tek­lif et­ti

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Je­ofi­zik Bö­lü­mü 4. sı­nıf öğ­ren­ci­si Uğur Po­lat (35), 4 yıl ön­ce ta­nış­tı­ğı Gül­han Gün­doğ­du’ya (35) çok sı­ra dı­şı şe­kil­de ev­len­me tek­li­fin­de bu­lun­du.MER­SİN İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Je­ofi­zik Bö­lü­mü 4. sı­nıf öğ­ren­ci­si Uğur Po­lat (35), 4 yıl ön­ce ta­nış­tı­ğı Gül­han Gün­doğ­du’ya (35) çok sı­ra dı­şı şe­kil­de ev­len­me tek­li­fin­de bu­lun­du. Ta­nış­ma­la­rı­na ve­si­le olan ya­maç pa­ra­şü­tü­nü kul­lan­ma­ya ka­rar ve­ren Po­lat, pa­ra­şü­tü­nü kalp­ler­le süs­le­yip, üze­ri­ne “Gül­han be­nim­le ev­le­nir mi­sin?” yaz­dı­ra­rak ev­le­ri­nin et­ra­fın­da tur at­ma­ya baş­la­dı. Mer­sin’in Me­zit­li il­çe­sin­de­ki evi­nin bal­ko­nun­da ça­ma­şır se­rer­ken pa­ra­şüt­te­ki ya­zı­yı gö­rün­ce duy­gu­la­nan Gün­doğ­du, olay kar­şı­sın­da şaş­kın­lı­ğı­nı giz­le­ye­me­di. Gün­doğ­du, “Her­ke­se na­sip ola­ma­ya­cak bu tek­li­fi el­bet­te ki ka­bul et­tim” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT