BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

İs­tan­bul A­ma­tör Kü­me’nin kök­lü ku­lüp­le­rin­den Top­ha­ne Tay­fun, 56. Yı­lı’nı seç­kin da­vet­li­ler eş­li­ğin­de Gü­nay Res­to­ran’da kut­la­dı. Ku­lü­bün ku­ru­cu­su o­lup yıl­lar­ca baş­kan­lı­ğı­nı üst­len­miş o­lan Nus­ret­tin Ö­rü­cü (A­rap Nas­ri) ge­ce­de ko­nuk­lar­la bi­re­bir il­gi­le­nir­ken, kut­la­ma­ya bir­kaç nes­lin baş­kan­la­rı ka­tıl­dı.Es­ki dost­lar bu­luş­tu ­İs­tan­bul A­ma­tör Kü­me’nin kök­lü ku­lüp­le­rin­den Top­ha­ne Tay­fun, 56. Yı­lı’nı seç­kin da­vet­li­ler eş­li­ğin­de Gü­nay Res­to­ran’da kut­la­dı. Ku­lü­bün ku­ru­cu­su o­lup yıl­lar­ca baş­kan­lı­ğı­nı üst­len­miş o­lan Nus­ret­tin Ö­rü­cü (A­rap Nas­ri) ge­ce­de ko­nuk­lar­la bi­re­bir il­gi­le­nir­ken, kut­la­ma­ya bir­kaç nes­lin baş­kan­la­rı ka­tıl­dı. Bolt en iyi­ler lis­te­sin­de Ulus­la­ra­ra­sı At­le­tizm Fe­de­ras­yon­la­rı Bir­li­ği, Ja­ma­ika­lı sprin­ter Usa­in Bolt’u, “Yı­lın At­le­ti” aday­la­rı ara­sın­da gös­ter­di. Olim­pi­yat Oyun­la­rı’nda er­kek­ler 100 ve 200 met­re­de dün­ya re­ko­ru kı­ra­rak, dün­ya­nın en hız­lı­sı ol­ma­yı ba­şa­ran Bolt, Pe­kin’in al­tın ma­dal­ya­lı 5 is­miy­le bir­lik­te yı­lın at­le­ti aday­la­rı ara­sı­na gir­me­yi ba­şar­dı. Ümit Kayıhan imzaladı De­niz­lis­por, Tek­nik Di­rek­tör Ümit Ka­yı­han ile se­zon so­nu­na ka­dar söz­leş­me im­za­la­dı. Ken­di­si­ni ikin­ci kez De­niz­lis­por’a gö­rev yap­mak için se­çen Baş­kan Ali İpek ve yö­ne­tim ku­ru­lu­na te­şek­kür eden Ka­yı­han, “De­niz­lis­por, Tür­ki­ye’de çok bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za at­mış, Av­ru­pa’da da za­man za­man ba­şa­rı­lı ol­muş bir ku­lü­bü­müz. Bu iyi gi­di­şa­ta bi­raz da biz kat­kı­da bu­lu­na­rak da­ha iyi yer­le­re gel­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız” de­di. Sinan Erdem’e ödül Vo­ley­bol Ün­lü­ler Sa­lo­nu (The Vol­ley­ball Hall of Fa­me), mer­hum Tür­ki­ye Mil­li Olim­pi­yat Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Si­nan Er­dem’i “Vo­ley­bol Kah­ra­ma­nı” ödü­lü­ne la­yık gör­dü. Ku­ru­luş, ABD Hol­yo­ke-Mas­sac­hu­set­te’de yap­tı­ğı son top­lan­tı­da, Er­dem’in res­mi­ni tö­ren­le şe­ref sa­lo­nu­na as­tı. Si­nan Er­dem’in ödü­lü ai­le­si­ne ile­til­mek üze­re ABD vo­ley­bo­lu­nun ön­de ge­len isim­le­rin­den Al Mo­na­co’ya ve­ril­di. Paşa’nın itirazı var Bank As­ya 1. Lig’de haf­ta­yı Ma­lat­yas­por be­ra­ber­li­ği ile ka­pa­tan Ka­sım­pa­şa’da, fut­bol şu­be so­rum­lu­su Sü­ha Si­dal, ma­çın pa­zar gü­nü ye­ri­ne cu­mar­te­si oy­na­tıl­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di. Si­dal, “Biz ge­çen pa­zar­te­si gü­nü Çay­kur Ri­zes­por ile oy­na­mış­tık. Bi­zim de Çay­kur Ri­zes­por’un da maç­la­rı cu­mar­te­si gü­nü­ne alın­dı ve iki ta­kım da pu­an kay­bet­ti. Ne ya­pıl­mak is­te­ni­yor an­la­mış de­ği­liz” de­di. Okur yenilgiyle tanıştı Utah Jazz, dep­las­man­da New York Knicks’e 107-99 ye­ni­le­rek bu se­zo­nun ilk mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­dı. Kar­şı­laş­ma­ya ilk 5’te baş­la­yan ve 42 da­ki­ka sa­ha­da ka­lan Meh­met Okur, 17 sa­yı, 3 ri­ba­unt ve 2 asist­le oy­na­dı. NBA’de top­lu so­nuç­lar: Char­lot­te-To­ron­to: 79-89, Clip­pers-Dal­las: 103-92, Det­ro­it-Cel­tics: 76-88, Den­ver-Memp­his: 100-90, Sac­ra­men­to-Gol­den Sta­te: 115-98, La­kers-Ho­us­ton: 111-82. İmparator Aurelio La Li­ga’nın 10. haf­ta­sın­da dep­las­man­da Nu­man­ci­a’ya 2 gol atan Meh­met Au­re­li­o’yu, İs­pan­yol ba­sı­nı gök­le­re çı­kar­dı. AS ga­ze­te­si, “İm­pa­ra­tor Au­re­li­o, Nu­man­ci­a’yı yı­kı­yor ve tes­lim ol­ma­ya zor­lu­yor” baş­lı­ğı­nı atar­ken, Mar­ca ga­ze­te­si, “Au­re­li­o gol­le­ri 2’li­yor ve ma­çın sko­ru­nu be­lir­li­yor” di­ye yaz­dı. Mar­ca, Türk fut­bol­cu­nun uzak­tan sert vu­ruş­la at­tı­ğı ilk gol­de ka­le­ci­nin hey­ke­le dön­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Potada Avrupa günü Bas­ket­bol FI­BA Eu­ro­cup ve Eu­roc­hal­len­ge’da ül­ke­mi­zi tem­sil eden G.Sa­ray, Ban­vit ve An­tal­ya Be­le­di­ye­si, ikin­ci tur rö­vanş maç­la­rı­nı bu­gün oy­na­ya­cak. İs­tan­bul’da 85-83 ka­za­nan G.Sa­ray, sa­at 20.00’de Bu­duc­nost ile, Ba­lı­ke­sir’de 100-93 kay­be­den Ban­vit ise Kıb­rıs’ta Pro­te­as ile sa­at 20.30’da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Al­man­ya’dan 60-60 be­ra­ber­lik­le dö­nen An­tal­ya Be­le­di­ye­si de sa­at 19.00’da Mu­rat Di­din’in ta­kı­mı De­utc­he Bank Skyli­ners’ı ağır­la­ya­cak. Erciyes beklemiyormuş! Bank As­ya 1. Lig’de, kö­tü bir se­zon ge­çi­ren Kay­se­ri Er­ci­yess­por, li­der Ma­ni­sas­por’u ye­ne­rek ha­ya­ta dön­dü. Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa Uğur, ka­zan­mak­tan mut­lu ol­duk­la­rı­nı, an­cak li­de­re kar­şı 4-0’lık bir ga­li­bi­ye­ti bek­le­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Fark­lı ga­li­bi­yet­te, ra­kip­le­ri­nin da­ha ma­çın ba­şın­da 10 ki­şi kal­ma­sı­nın önem­li bir et­ken ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Uğur, “Bun­dan son­ra ta­kı­mı­mı­zın lig­de­ki ağır­lı­ğı ar­ta­cak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT