BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­li­nin­grad fü­ze­le­ri

Ka­li­nin­grad fü­ze­le­ri

Oku­yu­cu­la­rım so­ru­yor­lar: Ka­li­nin­grad da ne­re­si? di­ye. 1945’te bu adı alan şeh­rin asıl is­mi Kö­nigs­berg‘dir. Al­man­ca Prus­ya Kra­lı’nın şeh­ri de­mek. 1945’te Rus­la­ra ge­çin­ce Rus­ça Ka­li­nin Şeh­ri ol­du.Oku­yu­cu­la­rım so­ru­yor­lar: Ka­li­nin­grad da ne­re­si? di­ye. 1945’te bu adı alan şeh­rin asıl is­mi Kö­nigs­berg‘dir. Al­man­ca Prus­ya Kra­lı’nın şeh­ri de­mek. 1945’te Rus­la­ra ge­çin­ce Rus­ça Ka­li­nin Şeh­ri ol­du. Al­man­la­rın Al­man­laş­tır­mak için bin yıl ça­lış­tık­la­rı en do­ğu­da ka­lan Al­man ül­ke­le­ri, 1945’te bü­yük kıs­mı ile Po­lon­ya’ya, bir par­ça­sı Lit­van­ya ve Rus­ya’ya geç­ti. Ger­men­li­ğin Slav­lık le­hi­ne bü­yük kay­bı, aşı­rı mil­li­yet­çi sos­ya­list Hit­ler’in yan­lış po­li­ti­ka­sı­nın so­nu­cu­dur. Biz­de de Tür­ki­ye’yi ilk ci­han sa­va­şı­na so­kan, Sul­tan Ab­dül­ha­mid’in ve Ata­türk’ün nef­ret et­tik­le­ri, çar­pık mil­li­yet­çi En­ver, da­ha ön­ce ay­nı ma­ri­fe­ti ir­ti­kâb et­miş, iki mil­yon Türk’ü öl­dü­rüp, Ha­leb, Mu­sul gi­bi bin yıl­lık Türk yurd­la­rı­nın kay­bı­na se­beb ol­muş­tu. 1945’te 104.828 km2, 8.570.000 nü­fus­lu bin yıl­lık Al­man top­ra­ğı, Bres­la­u, Stet­tin gi­bi bü­yük Al­man şe­hir­le­ri ile Po­lon­ya’ya geç­ti ve 7.220.000 Al­man, o top­rak­lar­dan ba­tı Al­man­ya’ya göç­tü. Po­lon­ya’nın do­ğu kıs­mı­nı Sov­yet­ler yut­tu­ğu için müt­te­fik­ler, bu iş­le­mi yap­tı­lar. Fe­de­ral Al­man­ya, 1945’ten son­ra çey­rek asır bu il­hâ­kı ta­nı­ma­dı ve bü­tün ha­ri­ta­la­rın­da es­ki sı­nır­la­rı­nı çiz­di. Bu ara­da Al­man­ya’nın 2.5 mil­yon nü­fus­lu Do­ğu Prus­ya eya­le­ti, ku­zey ya­rı­sı 350.000 nü­fus­lu Kö­nigs­berg (Ka­li­nin­grad) şeh­ri ile Rus­ya’ya, gü­ney ya­rı­sı Po­lon­ya’ya ve­ril­di. 450.000 nü­fus­lu Dan­zig de Po­lon­ya’ya düş­tü. 1919 uğur­suz Ver­say An­laş­ma­sı ile Do­ğu Prus­ya, ara­ya Po­lon­ya so­ku­la­rak Al­man­ya’ya bi­ti­şik ol­mak­tan çı­ka­rıl­mış, fa­kat Al­man­ya’da bı­ra­kıl­mış­tı. Dan­zig ise -her ne hik­met­se- ge­ne Po­lon­ya ile çev­ri­li bir Al­man li­ma­nı ve ba­ğım­sız ser­best şe­hir cum­hu­ri­ye­ti şek­lin­de kuk­la Mil­let­ler Ce­mi­ye­ti’ne ve­ril­miş­ti. Hit­ler, Dan­zig’i al­dı ve Do­ğu Prus­ya’ya ulaş­mak için Po­lon­ya top­rak­la­rın­dan ko­ri­dor is­te­di. Po­lon­ya’nın -İn­gil­te­re ile Fran­sa’ya gü­ve­ne­rek- bu top­rak is­te­ği­ni red­di üze­ri­ne­dir ki Al­man or­du­la­rı, 3 Ey­lül 1939 sa­ba­hı Po­lon­ya’ya gi­re­rek İkin­ci Ci­han Sa­va­şı’nı baş­lat­tı. 1990’da Sov­yet­ler da­ğı­lın­ca, es­ki Do­ğu Prus­ya, ge­ne Rus­ya ile Lit­van­ya ara­sın­da pay­la­şıl­mış du­rum­da kal­dı, za­ten ar­tık Al­man­lar ya­şa­mı­yor­du. Ka­li­nin­grad, Bal­tık De­ni­zi üze­rin­de, Lit­van­ya ile Po­lon­ya ara­sın­da­dır. Rus­ya’ya ait ol­ma­sı­na rağ­men, asıl Rus­ya ile bi­ti­şik de­ğil­dir. Şim­di bu­ra­ya Rus­lar, 5 ba­tar­ya Alek­sandr=İs­ken­der Fü­ze­si yer­leş­ti­re­cek­le­ri­ni bil­dir­di­ler ki, NA­TO ve AB üye­le­ri Po­lon­ya, Lit­van­ya, kıs­men Le­ton­ya, AB üye­si İs­veç’in gü­ney­do­ğu sa­hil­le­ri­ni men­zi­li içi­ne alı­yor.
Kapat
KAPAT