BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­ni ‘KAN­KA’mız Prof. Yal­çın­taş

Ye­ni ‘KAN­KA’mız Prof. Yal­çın­taş

Gün­gö­ren Be­le­di­ye­si’nin acil kan ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak mak­sa­dıy­la kur­du­ğu Kan Kar­deş­li­ği Ku­lü­bü’ne (KAN­KA), Prof. Dr. Nev­zat Yal­çın­taş da ka­tıl­dıGün­gö­ren Be­le­di­ye­si’nin acil kan ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak mak­sa­dıy­la gö­nül­lü­ler­le has­ta­la­rı bu­luş­tu­ran Kan Kar­deş­li­ği Ku­lü­bü (KAN­KA), ye­ni ka­tı­lım­lar­la bü­yü­me­ye de­vam edi­yor. Beylikdüzü’nde açılan TÜ­YAP 27. Ki­tap Fua­rı’nda ki­tap­se­ver­ler­le bu­lu­şan ku­lü­be bu­ra­da, ara­la­rın­da Can Dün­dar, Prof. Dr. Nev­zat Yal­çın­taş ve İs­ken­der Pa­la’nın da bu­lun­du­ğu yüz­ler­ce üye da­ha ka­tıl­dı. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ü an­lat­tı­ğı son fil­mi ‘Mus­ta­fa’ ile tar­tış­ma­la­ra ko­nu olan ya­zar Can Dün­dar, Tü­yap’ta se­ven­le­riy­le bu­luş­tu. Bu­ra­da ‘Kan­ka’ hak­kın­da bil­gi­len­di­ri­len Dün­dar, yü­rü­tü­len pro­je do­la­yı­sıy­la Gün­gö­ren Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür eder­ken üye­lik for­mu­nu dol­du­ra­rak gö­nül­lü­ler ara­sı­na ka­tıl­dı. Ay­rı­ca ün­lü ya­zar İs­ken­der Pa­la ve Prof. Dr. Nev­zat Yal­çın­taş da pro­je­ye des­tek ve­re­rek ‘kan­ka’ ai­le­si­nin en son üye­le­rin­den ol­du. TÜ­YAP 4. hol­de­ki stan­dın­da, ki­tap­se­ver­le­re çe­şit­li he­di­ye­ler de da­ğı­tan Kan­ka’nın gö­nül­lü sa­yı­sı, fu­ar­da­ki 780 ki­şi­lik ye­ni ka­tı­lım­la 7 bin 500’e yak­laş­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT