BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’u a­te­şe ve­ren 5 kun­dak­çı tu­tuk­lan­dı

İs­tan­bul’u a­te­şe ve­ren 5 kun­dak­çı tu­tuk­lan­dı

Te­rör­le Mü­ca­de­le e­kip­le­rin­ce, ken­tin çe­şit­li semt­le­rin­de­ki a­raç kun­dak­la­ma ve mo­lo­tof­kok­tey­li at­ma o­lay­la­rı­na yö­ne­lik dü­zen­le­nen o­pe­ras­yon­lar­da 7 ki­şi gö­zal­tı­na a­lın­dı.Te­rör­le Mü­ca­de­le e­kip­le­rin­ce, ken­tin çe­şit­li semt­le­rin­de­ki a­raç kun­dak­la­ma ve mo­lo­tof­kok­tey­li at­ma o­lay­la­rı­na yö­ne­lik dü­zen­le­nen o­pe­ras­yon­lar­da 7 ki­şi gö­zal­tı­na a­lın­dı. Be­şik­taş’ta­ki İs­tan­bul Ad­li­ye­si­ne sevk e­di­len bu ki­şi­ler, sav­cı­lık sor­gu­la­rın­dan son­ra mah­ke­me­ye gön­de­ril­di. Mah­ke­me­de ye­ni­den i­fa­de­le­ri a­lı­nan şüp­he­li­ler­den Ha­san ve Hü­se­yin A. ad­lı i­kiz kar­deş­ler i­le ü­ni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Mem­duh Y’nin de a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu 5’i tu­tuk­la­nır­ken, 2’si ser­best bı­ra­kıl­dı.
Kapat
KAPAT