BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kürt­çe ka­nal ocak­ta ya­yın­da

Kürt­çe ka­nal ocak­ta ya­yın­da

TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Şa­hin, Kürt­çe ka­na­lın ocak ayın­da ya­yı­na baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, ka­na­la he­nüz bir isim bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.> Za­fer Çak­mak AN­KA­RA İHA TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Şa­hin, Kürt­çe ka­na­lın ocak ayın­da ya­yı­na baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, ka­na­la he­nüz bir isim bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ka­na­la ‘TRT Heşt’ is­mi­nin ko­nu­la­ca­ğı yö­nün­de­ki ha­ber­le­rin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne, “Şu an­da koy­du­ğu­muz bir isim yok. Heşt, Kürt­çe’de 8 de­mek. Şu an­da za­ten 8 adet ka­na­lı­mız var. Ol­say­dı 9 olur­du. Ka­nal­la­rı­mı­zı yan­lış say­mış­lar. On­dan do­la­yı bir de­fa 8 ve­ya Heşt ol­ma­ya­cak. Bu­nu web say­fa­sın­dan ilan edip isim­le­ri ala­ca­ğız. Han­gi­si da­ha uy­gun­sa onu ko­ya­ca­ğız. Ka­na­la ele­man bul­mak da çok ko­lay de­ğil” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT