BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fa­kir­ler i­çin nok­ta yar­dım

Fa­kir­ler i­çin nok­ta yar­dım

Ba­kan Ha­ya­ti Ya­zı­cı, 2010 yı­lı­na ka­dar oluş­tu­ru­la­cak ve­ri ta­ba­nı sa­ye­sin­de, sos­yal yar­dım­la­rın ger­çek­ten zor du­rum­da olan­la­ra ulaş­tı­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­diBa­kan Ha­ya­ti Ya­zı­cı, 2010 yı­lı­na ka­dar oluş­tu­ru­la­cak ve­ri ta­ba­nı sa­ye­sin­de, sos­yal yar­dım­la­rın ger­çek­ten zor du­rum­da olan­la­ra ulaş­tı­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di > Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Tür­ki­ye’nin yok­sul­luk ha­ri­ta­sı­nın çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı ve bu kap­sam­da sos­yal yar­dım­la­rın, oluş­tu­ru­la­cak ve­ri ta­ba­nı kap­sa­mın­da ‘ger­çek hak eden­le­re’ ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ba­kan Ya­zı­cı, TBMM ku­li­sin­de bir grup ga­ze­te­ci ile yap­tı­ğı soh­bet­te, 2010 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si plan­la­nan ‘Bü­tün­le­şik Sos­yal Yar­dım Hiz­met Pro­je­si’ ile il­gi­li bil­gi ver­di. Pro­je için 2009 büt­çe­sin­de 7 mil­yon YTL öde­nek ay­rıl­dı­ğı­nı kay­de­den Ya­zı­cı, “Bu pro­je kap­sa­mın­da Tür­ki­ye’nin yok­sul­luk ha­ri­ta­sı çı­ka­rı­la­cak. Eşi ve­fat et­miş, bo­şan­mış ka­dın­la­rın du­ru­mu­nu çı­ka­ra­ca­ğız. SU­İS­Tİ­MAL­LER Bİ­TE­CEK Pro­je­de­ki he­de­fi­miz yar­dım­la­rın ger­çek­ten hak eden­le­re ya­pıl­ma­sı ve sos­yal yar­dım­lar­da za­man za­man or­ta­ya çı­kan su­is­ti­mal­le­rin ön­len­me­si” de­di. Pro­je ile yok­sul ke­sim­ler ko­nu­sun­da tek bir ve­ri ta­ba­nı ola­ca­ğı­nı ve yar­dım ya­pan bü­tün ku­ru­luş­la­rın bu ve­ri ta­ba­nı ile ha­re­ket ede­ce­ği­ni be­lir­ten Ya­zı­cı, “Oluş­tu­ru­la­cak ve­ri ta­ba­nı sa­ye­sin­de yar­dım­lar hem da­ha ge­niş kit­le­le­re ula­şa­cak, hem de kim­se­nin iti­raz ede­me­ye­ce­ği bir şe­kil­de da­ğı­tı­la­cak. Ger­çek­ten hak eden ala­cak” de­di. “Sos­yal yar­dım­laş­ma ku­ru­mu bü­yük oran­da nak­di yar­dım ya­pı­yor” di­yen Ya­zı­cı şöy­le de­vam et­ti: “Her ay 50 tril­yon (mil­yon YTL) pa­ra gön­de­ri­yo­ruz il­le­re. Va­tan­daş­la­rın ora­da ih­ti­yaç du­ru­mu ney­se ona gö­re ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne da­ğı­tı­lı­yor. Sa­de­ce se­çim­ler ge­li­yor di­ye de­ğil. Biz bu yar­dım­la­rı bü­tün yıl bo­yun­ca da­ğı­tı­yo­ruz.” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT