BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hu­kuk sis­te­mi­miz es­ki­di, re­form şart

Hu­kuk sis­te­mi­miz es­ki­di, re­form şart

Sis­te­min ha­ya­tın ge­ri­sin­de kal­dı­ğı­nı belirten Ada­let Ba­ka­nı, ye­ni­lik­le­rin şart ol­du­ğu­nu söy­le­diAda­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, hu­kuk sis­te­mi­nin ha­ya­tın ge­ri­sin­de kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, ge­le­ce­ğe dö­nük re­form­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da ko­nu­şan Şa­hin, “Bü­yük bir re­form ha­re­ke­tiy­le oluş­tu­ru­lan hu­kuk sis­te­mi­miz za­man­la te­mel alan­lar­da ha­ya­tın ge­ri­sin­de kal­ma­ya baş­la­mış­tır. Gün­de­lik ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­mak ama­cıy­la alı­nan ba­zı ted­bir­ler de, za­man­la hu­kuk sis­te­mi­mi­zi için­den çı­kı­la­ma­ya­cak ha­le ge­tir­miş­tir” de­di. Bu du­ru­mun da hak ara­ma öz­gür­lü­ğü­nün ye­ter­li gü­ven­ce­ye ka­vuş­tu­ru­la­ma­ma­sı­na, Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyun­da hak et­ti­ği say­gın­lı­ğa ula­şa­ma­ma­sı­na se­be­bi­yet ver­di­ği­ni be­lir­ten Şa­hin, “Özel­lik­le AB sü­re­cin­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler bir hu­kuk re­for­mu­nu ih­ti­yaç ha­li­ne ge­tir­miş­tir. Ül­ke­miz bu alan­da ya­pa­ca­ğı re­form ha­re­ket­le­ri­ni ge­le­ce­ğe dö­nük stra­te­jik bir ba­kış açı­sıy­la ele al­mak zo­run­da­dır” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT