BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Re­na­ult ticari araçta ÖTV’yi sı­fır­la­dı

Re­na­ult ticari araçta ÖTV’yi sı­fır­la­dı

Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan eko­no­mik kriz­den ilk et­ki­le­nen sek­tör­ler­den bi­ri­si olan oto­mo­tiv sek­tö­rü, kam­pan­ya­lar ve in­di­rim­le sı­kın­tı­la­rı­nı aş­ma­ya ça­lı­şı­yor.Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan eko­no­mik kriz­den ilk et­ki­le­nen sek­tör­ler­den bi­ri­si olan oto­mo­tiv sek­tö­rü, kam­pan­ya­lar ve in­di­rim­le sı­kın­tı­la­rı­nı aş­ma­ya ça­lı­şı­yor. Re­na­ult’nun ti­ca­ri araç­lar için dü­zen­le­di­ği “ÖTV biz­den” kam­pan­ya­sı ile ti­ca­ri araç müş­te­ri­le­ri­ne ÖTV ora­nı ka­dar in­di­rim ger­çek­leş­ti­ri­yor. 4 Ka­sım-2 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da ge­çer­li olan kam­pan­ya kap­sa­mın­da Tra­fic 5+1 Mul­tix’te ve Kan­go­o Mul­tix Clas­sic’te yüz­de 10, Mas­ter 14+1 Mi­ni­büs­te yüz­de 9, Tra­fic 9+1 Mi­ni­büs­te yüz­de 9 in­di­rim ya­pı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT