BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gö­çük al­tın­da­ki­ler, na­bız ­ha­re­ket­le­rin­den bu­lu­na­cak

Gö­çük al­tın­da­ki­ler, na­bız ­ha­re­ket­le­rin­den bu­lu­na­cak

TÜ­Bİ­TAK araş­tır­ma­cı­la­rı, dep­rem­de gö­çük al­tın­da ka­lan­la­rın kalp atış­la­rı­nı al­gı­la­ya­bi­len “ara­ma kur­tar­ma ra­da­rı” ge­liş­tir­di.TÜ­Bİ­TAK araş­tır­ma­cı­la­rı, dep­rem­de gö­çük al­tın­da ka­lan­la­rın kalp atış­la­rı­nı al­gı­la­ya­bi­len “ara­ma kur­tar­ma ra­da­rı” ge­liş­tir­di. TÜ­Bİ­TAK Mar­ma­ra A­raş­tır­ma Mer­ke­zi Tür­ki­ye­-Uk­ray­na Or­tak A­raş­tır­ma La­bo­ra­tu­va­rı a­raş­tır­ma­cı­la­rın­dan A­til­la Ü­nal, muh­te­mel bir dep­rem­de kul­la­nıl­mak ü­ze­re bir­kaç yıl ön­ce ge­liş­ti­ri­len a­ra­ma-­kur­tar­ma ra­da­rı ü­ze­rin­de­ki ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü bil­dir­di. Di­ğer ra­dar­lar­la tes­pit ya­pı­la­bil­me­si i­çin gö­çük al­tın­da ka­lan ki­şi­nin ya ses çı­kar­ma­sı ya da her­han­gi bir şe­kil­de ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni i­fa­de e­den Ü­nal, ge­liş­tir­dik­le­ri yer al­tı ra­da­rı sis­te­mi­nin i­se ya­ra­lı­nın kalp a­tı­şı i­le gö­çük al­tın­da­ki ye­ri­ni be­lir­le­ye­bil­di­ği­ni kay­det­ti. Ü­nal, “Sis­tem, gö­çük al­tın­da­ki ki­şi bay­gın ya da ses çı­ka­ra­ma­ya­cak du­rum­da da­hi ol­sa, e­ğer ya­şı­yor­sa ko­lay­lık­la tes­pit et­me­ye im­kan ve­ri­yor” di­ye ko­nuş­tu. E­lekt­ro­man­ye­tik a­lan kul­la­nan ra­da­rın in­san sağ­lı­ğı­na za­rar­lı bir et­ki­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ü­nal, “Ra­dar, ki­şi­nin kal­bi a­tı­yor­sa gö­ğüs ka­fe­si ha­re­ket­le­rin­den o­nun gö­çük al­tın­da ol­du­ğu­nu tes­pit e­de­bi­li­yor. 10 ki­log­ram a­ğır­lı­ğın­da ol­du­ğun­dan ko­lay­lık­la ta­şı­na­bi­li­yor” de­di. ­Tür­ki­ye’de­ki dep­rem­le­rin ar­dın­dan yü­rü­tü­len a­ra­ma kur­tar­ma fa­a­li­yet­le­rin­de gö­çük al­tın­da­ki­le­rin ha­re­ket­siz ya da bay­gın ol­ma­sı se­be­biy­le bü­yük p­rob­lem­ler ya­şan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ü­nal, bu ra­dar­la sı­kın­tı­nın gi­de­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT