BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özel sektör de doğal gaz ithal edebilecek

Özel sektör de doğal gaz ithal edebilecek

Do­ğal gaz ar­zı­nın ye­ter­siz kal­ma­sı se­be­biy­le hü­kü­met, ö­zel sek­tö­rün de gaz it­hal e­de­bil­me­si­nin ö­nü­nü a­çı­yor.Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı gaz­da it­ha­lat ser­bes­ti­si­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Ve­ki­li Se­la­hat­tin Çi­men, bu ko­nu­da ya­pı­lan ha­zır­lık­la­rı önü­müz­de­ki gün­ler­de TBMM’ye su­na­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Stra­te­jik Tek­nik Eko­no­mik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan An­ka­ra Swiss Otel’de dü­zen­le­nen “10. Ulus­la­ra­ra­sı Ener­ji Are­na­sı”na ka­tı­lan Çi­men, do­ğal gaz ar­zın­da sı­kın­tı­lar ya­şan­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Çi­men,”Tem­muz ayın­da çı­ka­rı­lan ka­nun­la LNG it­ha­la­tı­nı ser­best bı­rak­tık. Bu­ra­da­ki te­mel dü­şün­ce­miz, ben­zer bir ser­bes­ti­nin de do­ğal gaz it­ha­la­tın­da ol­ma­sı yö­nün­de. Bü­yük ih­ti­mal­le her­kes BO­TAŞ da­hil ol­mak üze­re it­ha­lat ser­bes­ti­si­ne ka­vuş­sun, it­ha­lat ya­pa­bil­sin şek­lin­de bir öne­ri­miz ola­cak. Bu­ra­da he­def, elektrik­te ol­du­ğu gi­bi is­ter ka­mu ku­ru­lu­şu ol­sun is­ter özel sek­tör ol­sun her­han­gi bir avan­taj­lı ay­rım­cı­lı­ğa ta­bi tu­tul­ma­dan re­ka­bet or­ta­mın­da bu ya­pı­sal dö­nü­şü­mü ger­çek­leş­tir­mek” de­di. İRAN’DAN GAZ İS­TE­DİK Bu ara­da İran Pet­rol Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye’nin ken­di­le­rin­den al­dı­ğı do­ğal gaz mik­ta­rı­nı ar­tır­mak is­te­di­ği­ni açık­la­dı. Ba­kan­lık an­laş­ma­nın sağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da Gü­ney Pars Hav­za­sın­da­ki kay­nak­lar­dan Tür­ki­ye’nin ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di. Bu ara­da İran do­ğal ga­zı­nın Tür­ki­ye üze­rin­den Av­ru­pa’ya, Türk­me­nis­tan do­ğal ga­zı­nın da İran üze­rin­den Tür­ki­ye’ye ih­ra­ca­tı ko­nu­la­rın­da da mü­za­ke­re­le­rin sür­dü­ğü ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT