BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Aynı kişiden organ aldılar evleniyorlar

Aynı kişiden organ aldılar evleniyorlar

An­tal­ya’da, has­ta­ne­de bir­lik­te kal­dık­la­rı oda­da ta­nı­şan ve ay­nı ki­şi­nin or­gan­la­rıy­la ha­yat bu­lan iki genç bir­bir­le­ri­ne aşık ol­du.An­tal­ya’da, has­ta­ne­de bir­lik­te kal­dık­la­rı oda­da ta­nı­şan ve ay­nı ki­şi­nin or­gan­la­rıy­la ha­yat bu­lan iki genç bir­bir­le­ri­ne aşık ol­du. An­tal­ya’da, bir yıl ön­ce ha­ya­tı­nı kay­be­den Mer­yem Er’in or­gan­la­rıy­la ha­yat bu­lan 29 ya­şın­da­ki Gül­can Ba­rış ile 33 ya­şın­da­ki Ra­fet Kar­tal, şim­di de ha­yat­la­rı­nı ömür bo­yu bir­leş­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor­lar. Alan­ya’da ha­ya­tı­nı kay­be­den il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­si Mer­yem Er’in pan­kre­ası Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Or­gan Nak­li Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la Kar­tal’a na­kil olur­ken ay­nı şah­sın böb­re­ği de Gül­can Ba­rış’a nak­le­dil­di. Ra­fet Kar­tal, has­ta­ne­de Gül­can Ba­rış ile ay­nı oda­da kal­mak­tan ilk baş­ta ra­hat­sız­lık duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ama za­man­la onu ta­nı­dım ve sev­dim” dedi. Has­ta­ne­den el ele ta­bur­cu olan genç­ler 13 Ara­lık’ta dün­ya evi­ne gir­me­ye ha­zır­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT