BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gülben Ergen: İkinci defa anne olmayı çok istiyorum

Gülben Ergen: İkinci defa anne olmayı çok istiyorum

Ünlü sanatçı Gülben Er­gen, iş ve ev hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.Ünlü sanatçı Gülben Er­gen, iş ve ev hayatına dair önemli açıklamalar yaptı. Ergen, “Tek ço­cu­ğun ol­ma­sı ger­çek­ten kö­tü bir şey. Ta­bi­i ben de bir kı­zım ol­sun is­ti­yo­rum. At­las’a bir kar­deş dü­şü­nü­yo­rum” dedi. Bir sü­re ön­ce Mus­ta­fa Er­do­ğan’ın baş­ka bi­riy­le iliş­ki­si ol­du­ğu yö­nün­de­ki de­di­ko­du­la­ra eşiy­le bir­lik­te ce­vap ve­ren Er­gen’e, “De­met Aka­lın, Oğuz Kay­han’ın cep te­le­fo­nun­da­ki me­saj­la­rı ya­ka­la­ya­rak iliş­ki­si­ni son­lan­dır­dı. Siz de eşi­ni­zin cep te­le­fo­nu­nu kon­trol edi­yor mu­su­nuz?” di­ye so­rul­du. Er­gen de, “Ev­len­me­den ön­ce ya­par­dım. Ama ev­len­dik­ten son­ra as­la böy­le bir şey ol­ma­dı. Za­ten bir gü­ven olu­şu­yor, ge­rek duy­mu­yo­rum. Ge­len ara­ma­lar de­ğil, gi­den ara­ma­lar önem­li. Şim­di ne­re­den sok­tu­nuz ak­lı­ma böy­le bir şe­yi!” di­ye ce­vap ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT