BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Açacağı AVM’lerle 50 bin kişiyi istihdam edecek

Açacağı AVM’lerle 50 bin kişiyi istihdam edecek

Mul­ti Türk­mall Üst Yö­ne­ti­ci­si Le­vent Eyü­boğ­lu, Tür­ki­ye’de bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan 3 mil­yar eu­ro­luk ya­tı­rım­lar­la 12 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ye­ni pro­je­le­rin yol­da ol­du­ğu­nu bil­dir­di.Mul­ti Türk­mall Üst Yö­ne­ti­ci­si Le­vent Eyü­boğ­lu, Tür­ki­ye’de bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan 3 mil­yar eu­ro­luk ya­tı­rım­lar­la 12 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ye­ni pro­je­le­rin yol­da ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Eyü­boğ­lu, Mul­ti Türk­mall ola­rak 2006 yı­lı Ekim ayın­da Fo­rum Bor­no­va Alış­ve­riş ve Ya­şam Mer­ke­zi­ni, 2007 yı­lın­da Fo­rum Mer­sin’i, 2008 yı­lın­da da sı­ra­sıy­la Fo­rum Çam­lık, Fo­rum Trab­zon, Fo­rum Ay­dın ve Fo­rum An­ka­ra’yı hiz­me­te sun­duk­la­rı­nı ha­tır­lat­tı. Bun­la­rın ya­nı sı­ra in­şa aşa­ma­sın­da olan 5 ye­ni Fo­rum pro­je­le­ri­nin bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan Eyü­boğ­lu, “Tüm Fo­rum’la­rı­mız hiz­me­te gir­di­ğin­de 50 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lan­mış ola­cak” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT