BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gi­liz ka­na­at ön­der­le­ri ­ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti

İn­gi­liz ka­na­at ön­der­le­ri ­ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti

İn­gil­te­re’nin Müs­lü­man ka­na­at ön­der­le­ri ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL İn­gil­te­re’nin Müs­lü­man ka­na­at ön­der­le­ri ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. Bir­le­şik K­ral­lık Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı (F­CO) ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len “B­ri­tan­ya’da İs­la­mi­yet’in Ta­nı­tıl­ma­sı P­ro­je­si bün­ye­sin­de o­luş­tu­ru­lan de­le­gas­yon, Ha­ber Ko­or­di­na­tö­rü­müz Meh­met Köş­ker ve Ta­nı­tım ve Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü­müz A­ziz Cu­mur­cu ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. ­Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa Bir­li­ği’ne ü­ye­li­ği­nin ko­nu­şul­du­ğu top­lan­tı­ya Bir­le­şik K­ral­lık Müs­lü­man Bi­li­ma­dam­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Dr. A­nas Al S­ha­ikh A­li, Bir­le­şik K­ral­lık Müs­lü­man Ka­dın­lar A­ğı yö­ne­ti­ci­si S­ha­is­ta Go­hir, www.mus­lim­ca­fe.tv e­di­tö­rü Na­vid Akh­tar’dan o­lu­şan de­le­gas­yon ka­tıl­dı.
Kapat
KAPAT