BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > OTO DÜNYASI

OTO DÜNYASI

Çin’in en bü­yük ve ilk özel sek­tö­rü olan oto­mo­tiv üreti­ci­si Ge­ely, Ana­do­lu Gru­bu’­nun ka­pı­yı ara­la­ma­sı ile Tür­ki­ye’de­ki oto­mo­tiv pa­za­rı­na gir­di. İlk etap­ta iki mo­del­le kar­şı­mı­za çı­kan Ge­ely mar­ka oto­mo­bil­ler 14.999 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nul­du.EDİ­TÖR: İNAN AR­VAS Çe­kik göz­lü Ge­ely Tür­ki­ye yol­la­rın­da Çin’in en bü­yük ve ilk özel sek­tö­rü olan oto­mo­tiv üreti­ci­si Ge­ely, Ana­do­lu Gru­bu’­nun ka­pı­yı ara­la­ma­sı ile Tür­ki­ye’de­ki oto­mo­tiv pa­za­rı­na gir­di. İlk etap­ta iki mo­del­le kar­şı­mı­za çı­kan Ge­ely mar­ka oto­mo­bil­ler 14.999 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nul­du. Ha­ni der­ler ya ne ol­dum de­me­ye­cek­sin di­ye. İş­te Çin­li Ge­ely Hol­ding de ilk ola­rak buz­do­la­bı üre­ti­ci­si ola­rak işe baş­la­yıp, der­ken mo­to­sik­let işi­ne gir­miş. 1997 yı­lın­da bir adım ile­ri ata­rak oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne gi­riş yap­mış. Da­ha son­ra Çin’in bü­yük üre­ti­ci­le­ri ara­sı­na gi­re­rek en hız­lı bü­yü­me gös­te­ren şir­ket un­va­nı­nı ka­zan­mış. Ta­bi Ge­ely bir süredir dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de­ki pa­zar­la­ra gir­me ça­ba­sın­day­dı. Tür­ki­ye pa­za­rı­na na­sıl gi­re­rim der­ken kar­şı­la­rı­na Ana­do­lu Gru­bu çık­tı. Ya­pı­lan an­laş­ma­lar­dan son­ra Ge­ely’nin Tür­ki­ye’ye gel­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Geç­ti­ği­miz Ekim ayın­da ilk ola­rak Au­tos­how’da Türk oto­mo­bilse­ver­le­rin kar­şı­sı­na çı­kan Çin­li Ge­ely 2007 yı­lın­da 200 bin ade­din üze­rin­de sa­tıl­mış­tı. HE­DEF 2 MİL­YON ADET ÜRE­TİM 2015 yı­lın­da 2 mil­yon adet oto­mo­bil üre­ti­mi ve sa­tı­şı­nı he­def­le­yen Çin­li Ge­ely bu araç­la­rın üç­te iki­si­ni Çin pa­za­rı­nın dı­şı­na ih­raç et­me­yi ön­gö­re­rek mev­cut fab­ri­ka sa­yı­sı­nı 15 ade­de çı­kar­ma­yı plan­lı­yor. Ge­ely Tür­ki­ye pa­za­rı­na ilk etap­ta iki mo­de­li ile çı­kı­yor. B seg­men­tin­de Ge­ely Ec­ho ve C seg­men­tin­de ise Ge­ely Fa­mi­li­a Se­dan mo­del­le­ri ile sa­tı­şa su­nu­lu­yor. 2009 yı­lın­da ise MK Hatc­back, LC ve FC mo­del­le­ri’nin de ek­len­me­siy­le ürün ga­mı da­ha da zen­gin­le­şe­cek. Ge­ely’nin Tür­ki­ye pa­za­rın­da B seg­men­tin­de­ki si­la­hı ol­ma­ya aday Ec­ho, bin­den faz­la AR-GE ça­lış­ma­sı­nın so­nu­cu ola­rak or­ta­ya çık­mış. Bir ai­le oto­mo­bi­li ola­rak tü­ke­ti­ci­ye su­nu­la­cak Ge­ely Ec­ho üç bo­yut­lu em­ni­yet sis­te­mi­ne sa­hip. Kon­for­lu bir hac­mi­ne sa­hip olan araç bir­çok tek­nik özel­lik­le­ri de için­de ba­rın­dı­rı­yor. Ec­ho ül­ke­miz­de 1.3 ben­zin­li mo­tor se­çe­ne­ği ile sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Di­na­mik per­for­mans ile bir­lik­te ya­kıt ta­sar­ru­fu da su­nan 1342 cm3’lük ha­cim­li bu mo­dern mo­tor, 6000 dev/dak’da 86 bey­gir mak­si­mum güç üre­ti­yor. 5200 dev/dak’da 110 Nm’lik mak­si­mum tork el­de edi­li­yor. BEK­LEN­Tİ­LE­RE CE­VAP VE­RE­CEK Ge­ely Fa­mi­li­a ise Ge­ely mar­ka­sı­nın ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­lar­da ya­yıl­ma­sın­da en et­kin mo­del­le­rin­den bi­ri ola­rak öne çı­kı­yor. Yo­ğun bir re­ka­be­tin ya­şan­dı­ğı or­ta seg­ment­te, hatc­hback ve se­dan göv­de tip­le­riy­le tü­ke­ti­ci­nin bek­len­ti­le­ri­ne ce­vap ve­re­cek stra­te­jik bir mo­de­le ben­zi­yor. Ge­ely Fa­mi­li­a’nın güç­lü mo­to­ru, kon­trol­lü sü­rüş ni­te­li­ği­ne ek ola­rak; özel ses azal­tım tek­no­lo­ji­si­nin ge­tir­di­ği kon­for­lu bir sü­rüş su­nu­yor. 1.5 lt. mo­to­ra sa­hip olan Ge­ely Fa­mi­li­a’da, sü­rüş 1498 cm3 ha­cim­lik mo­tor, 6000 dev/dak’lık mo­tor dev­rin­de 94 bey­gir; 3400 dev/dak’da ise 128 Nm mak­si­mum tork üre­ti­yor. CAZİP FİYATLAR Sa­tı­şa su­nu­lan Ge­ely mar­ka o­to­mo­bil­le­rin fi­yat­la­rı şöy­le; Ge­ely Ec­ho 1.3 Ba­i­sic 14.999 YTL, Ge­ely Ec­ho 1.3 Com­fort 17.999 YTL, Ge­ely Fa­mi­li­a 1.5 Com­fort 20.499 YTL Golf ef­sa­ne­sin­de şimdi ­sı­ra 6. ne­silde Yol­lar­la ilk ta­nış­tı­ğı 1974 yı­lın­dan bu ya­na 26 mil­yo­nu aş­kın bir sa­tış ra­ka­mı­na ula­şa­rak kı­rıl­ma­sı zor bir re­ko­ra im­za atan ve Volk­swa­gen’in ef­sa­ne­le­şen mo­del­le­ri ara­sın­da ye­ri­ni alan Golf’ün 6. nes­li Tür­ki­ye yol­la­rın­da. Ye­ni Golf’ün 35.900 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nul­du­ğu­nu be­lir­ten Do­ğuş Oto­mo­tiv VW Bi­nek Araç Ge­nel Mü­dü­rü Ve­dat Uy­gun, “Ye­ni Golf ge­rek sa­tış fi­ya­tı ge­rek­se kul­la­nım ma­li­ye­tiy­le ra­kip­le­rin­den bir adım ön­de ola­cak. Kul­la­nı­cı­la­rı­nın ta­lep et­ti­ği eko­no­mi ve per­for­man­sı bir ara­da su­na­rak pa­zar­da­ki gü­cü­nü his­set­ti­re­cek ve çok ge­niş bir he­def kit­le­ye hi­tap ede­cek” de­di. Ye­ni Golf ilk etap­ta 3 fark­lı ben­zin­li mo­tor se­çe­ne­ğiy­le pa­zar­da­ki ye­ri­ni ala­cak. 1000’inci DFM sahibini buldu MGY Oto­mo­tiv A.Ş ile yap­tı­ğı distri­bü­tör­lük an­laş­ma­sıy­la, Tür­ki­ye pa­za­rı­na gi­ren Çin’in en bü­yük oto­mo­tiv üre­ti­ci­le­rin­den DFM, ilk ba­yi top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di. Ay­rı­ca dü­zen­le­nen bir tö­ren­le 1000’in­ci ara­cı­nı tü­ke­ti­ci­si­ne tes­lim et­me­nin mut­lu­lu­ğu­ ya­şan­dı. MGY Oto­mo­tiv A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gök­han Ye­şil­ka­ya, “10 yıl­lık he­def­le­ri­mi­zin so­nu­cu olan oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne, 3 yıl ön­ce gir­dik. Dis­tri­bü­tör­lü­ğü­nü al­dı­ğı­mız ve yıl­lık 460 bin araç üre­ti­miy­le Çin’in önde gelen oto­mo­tiv üre­ticilerinden DFM ile yap­tı­ğı­mız an­laş­ma so­nu­cu Tür­ki­ye’ye ge­tir­di­ği­miz araç­lar­dan 3 ay gi­bi kı­sa bir sü­re­de 1000 adet sat­tık ve sat­ma­ya da de­vam edi­yo­ruz. Şim­di ise Çin’li or­tak­la­rı­mız Tür­ki­ye’de üre­tim yap­ma­mız için bi­ze bas­kı uy­gu­lu­yor. Biz de or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­miz­de bu iş için bir yer ayır­ma­ya ka­rar ver­dik” de­di. HONDA JAZZ Hedefi tutturdu yenilenip geldi 2001 yı­lın­da pi­ya­sa­ya ilk çı­kı­şın­dan bu­gü­ne ka­dar iki mil­yo­nun üze­rin­de bir sa­tış ra­ka­mı­na ula­şan Hon­da Jazz ye­ni yü­züy­le Tür­ki­ye yol­la­rın­da. Ye­ni Hon­da Jazz, sı­nı­fın­da li­der, bir iç me­kan ge­niş­li­ği ve ye­ni VTEC mo­to­ru sa­ye­sin­de bir ön­ce­ki mo­de­li­ne gö­re be­lir­gin bir bi­çim­de iyi­leş­ti­ril­miş ya­kıt ta­sar­ru­fu ve çev­re­ci bir mo­to­ra sa­hip. 1.4 lt. i-VTEC mo­tor sağ­la­dı­ğı 100 bey­gir ile da­ha iyi bir per­for­mans su­nu­yor. Ye­ni Jazz sı­nı­fın­da ilk de­fa, di­rek­si­yon­da­ki pe­dal­lar ile de de­ğiş­ti­ri­le­bi­len 6 ile­ri oto­ma­tik­leş­ti­ril­miş ma­nu­el şan­zı­man ile kul­la­nı­cı­sı­na bü­yük bir kon­for sağ­lı­yor. Bir­çok ye­ni özel­li­ği bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Ye­ni Jazz 30.250 YTL’den baş­la­yan fi­yat­la­rıy­la 15 Ka­sım’dan iti­ba­ren Hon­da Ba­yi­le­rin­de ye­ri­ni al­dı. Bra­vo di­ze­li­ni ge­tir­di Fi­at’ın kom­pakt hatc­hback sı­nı­fın­da yer alan tem­sil­ci­si Fi­at Bra­vo’nun hem di­zel mo­tor­lu hem de oto­ma­tik şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­len ver­si­yo­nu, 42 bin 200 bin YTL’den baş­la­yan anah­tar tes­lim sa­tış fi­ya­tıy­la ül­ke­miz­de de sa­tı­şa su­nul­du. 1.6 lit­re ha­cim­li 120 HP’lik tur­bo di­zel mo­to­ruy­la ol­du­ğu ka­dar 6 ile­ri vi­tes­li oto­ma­tik şan­zı­ma­nıy­la da ön pla­na çı­kan Fi­at Bra­vo hem eko­di­na­mik sü­rüş hem de kul­la­nım kon­fo­ru ara­yı­şın­da­ki tü­ke­ti­ci­le­re ses­le­ni­yor. BMW 1 se­ri­si­ne “Al­tın Di­rek­si­yon” BMW 1 Se­ri­si’nin ba­şa­rı­sı Al­man­ya’da bü­yük bir ödül­le tas­dik edil­di. BMW 1 Se­ri­si Cou­pe, “Bild Am Sonn­tag 2008 Al­tın Di­rek­si­yon Ödül­le­ri”nde ken­di ka­te­go­ri­sin­de oku­yu­cu­lar­dan yüz­de 26.4’lük oy ala­rak bi­rin­ci­li­ği el­de et­ti. Bent­ley Ye­ni Azu­re’sini “T”le­di Bent­ley Azu­re T dün­ya­nın en za­rif con­ver­tib­le’ı ola­rak kla­sik ol­ma­ya aday bir oto­mo­bil. Bent­ley’in ben­zer­siz “T” ta­sa­rım ay­rın­tı­la­rı­na sa­hip, 500 bey­gir­lik spor­tif Azu­re T, Cre­we’ün 6.75 lit­re­lik V8 mo­to­ruy­la su­nu­lu­yor. Ye­ni Azu­re T, Bent­ley mo­del­le­ri için­de “T” adı­nı ta­şı­yan en son mo­del ol­du. Yı­lın kam­yon­la­rı tra­fi­ğe çık­tı Av­ru­pa’da ‘Yı­lın Kam­yo­nu’ se­çi­len MAN TGX ve TGS se­ri­si kam­yon­lar, ar­tık Tür­ki­ye yol­la­rın­da. MAN’ın yi­ne üs­tün do­na­nım­lar­la ge­liş­tir­di­ği, ti­ca­ri araç sek­tö­rün­de­ki ye­ni stan­dart­la­rı be­lir­le­yen TGX ve TGS se­ri­si kam­yon­lar Tür­ki­ye lans­ma­nı ile bir­lik­te pa­za­ra su­nul­du. Pa­zar da­ra­lı­yor Sca­ni­a bü­yü­yor 2008 yı­lı ilk ya­rı­sın­da Tür­ki­ye pa­za­rı­na su­nu­lan Sca­ni­a G se­ri­si, son ay­lar­da da­ra­lan pa­za­ra rağ­men sa­tış­la­rın­da hız kes­me­di. Ta­le­be ye­tiş­mek­te zor­la­nı­lan ye­ni G se­ri­si sa­tı­şa su­nul­duk­tan son­ra ge­çen dö­nem­de, 726 adet sa­tı­la­rak top­lam Sca­ni­a sa­tış­la­rın­da yüz­de 41’lik pay el­de et­ti. İs­tan­bul’a ye­ni mu­aye­ne is­tas­yon­la­rı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı de­ne­ti­mi al­tın­da fa­ali­yet gös­te­re­cek, Do­ğuş Gru­bu, Ak­fen ve TÜV SÜD or­tak­lı­ğı ile ku­ru­lan TÜV­TURK’ün ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da araç mu­aye­ne hiz­me­ti ve­ren is­tas­yon­lar zin­ci­ri­nin ye­ni hal­ka­la­rı, İs­tan­bul’da 12 nok­ta­da hiz­met ve­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT