BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­li ilgi görmedi

Da­li ilgi görmedi

Ar­ti­um Sa­na­te­vi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Ge­le­nek­sel ve Çağ­daş Re­sim Sa­na­tı” baş­lık­lı 68. Güz Mü­za­ye­de­si’nde sür­re­alist res­sam Sal­va­dor Da­li’nin eser­le­ri bek­le­nen il­gi­yi gör­me­di.Ar­ti­um Sa­na­te­vi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Ge­le­nek­sel ve Çağ­daş Re­sim Sa­na­tı” baş­lık­lı 68. Güz Mü­za­ye­de­si’nde sür­re­alist res­sam Sal­va­dor Da­li’nin eser­le­ri bek­le­nen il­gi­yi gör­me­di. Or­ta­köy Fe­ri­ye Lo­kan­ta­sı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len mü­za­ye­de­de, ara­la­rın­da eser­le­ri ha­len İs­tan­bul’da ser­gi­le­nen ve yo­ğun il­gi gö­ren sür­re­alist akı­mın önem­li tem­sil­ci­si Da­li’nin ya­nı sı­ra Bed­ri Rah­mi Eyü­boğ­lu, eşi Eren Eyü­boğ lu, Nu­ri İyem, Ha­lil Dik­men ve Fik­ret Mu­al­la gi­bi ün­lü res­sam­la­rın tab­lo­la­rı­nın yer al­dı­ğı top­lam 308 eser ar­tır­ma­ya çı­ka­rıl­dı. Mü­za­ye­de­de, Sal­va­dor Da­li’nin sa­tı­şa su­nu­lan 12 tab­lo­sun­dan sa­de­ce 3’ü açı­lış fi­ya­tı olan bin 750 eu­ro’ya sa­tıl­dı. Da­li’nin di­ğer tab­lo­la­rı ise alı­cı bul­ma­dı. Mü­za­ye­de­de, Bed­ri Rah­mi Eyü­boğ­lu’nun 60 bin YTL baş­lan­gıç fi­ya­tıy­la ar­tır­ma­ya çı­ka­rı­lan yağ­lı­bo­ya tab­lo­su 105 bin YTL’ye sa­tı­la­rak, mü­za­ye­de­nin en pa­ha­lı ese­ri ol­du. Eyü­boğ­lu’nun di­ğer 9 tab­lo­su top­lam 131 bin YTL’ye, eşi Eren Eyü­boğ­lu’na ait 4 tab­lo ise top­lam 104 bin YTL’ye sa­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT