BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oğ­lu­nun ta­bu­tu­na sa­rı­la­rak ağ­la­dı

Oğ­lu­nun ta­bu­tu­na sa­rı­la­rak ağ­la­dı

Ba­lı­ke­sir’in Ban­dır­ma il­çe­sin­de­ki bir ben­zin is­tas­yo­nun­da mo­la ve­ren ta­raf­tar­lar ara­sın­da çı­kan kav­ga­da pom­pa­lı tü­fek­le öl­dü­rü­len 21 ya­şın­da­ki Öz­gür Soy­lu’nun ce­na­ze­si, Bur­sa’da­ki otop­si­nin ar­dın­dan ai­le­si­ne tes­lim edil­di.> Os­man Akın BUR­SA İHA Oğ­lu Özgür Soylu’nun ta­bu­tu­na sa­rı­lan ba­ba uzun sü­re göz­ya­şı dök­tü. Ba­lı­ke­sir’in Ban­dır­ma il­çe­sin­de­ki bir ben­zin is­tas­yo­nun­da mo­la ve­ren ta­raf­tar­lar ara­sın­da çı­kan kav­ga­da pom­pa­lı tü­fek­le öl­dü­rü­len 21 ya­şın­da­ki Öz­gür Soy­lu’nun ce­na­ze­si, Bur­sa’da­ki otop­si­nin ar­dın­dan ai­le­si­ne tes­lim edil­di. Oğ­lu­nun ce­na­ze­si için Bur­sa’ya ge­len ba­ba Sab­ri Soy­lu, Ad­li Tıp çı­kı­şın­da ev­la­dı­nın ta­bu­tu­na sa­rı­la­rak göz­ya­şı dök­tü. Oğ­lu­nu spor te­rö­rü­ne kur­ban ver­di­ği­ni göz­yaş­la­rıy­la an­la­tan ba­ba Sab­ri Soy­lu, “Do­ya­ma­dan git­ti ço­cu­ğum. Tek er­kek ço­cu­ğum­du. Ha­yat do­luy­du. Ka­rın­ca­yı bi­le in­cit­mez­di. Her­kes onu çok se­vi­yor­du. Ya­lo­va Üni­ver­si­te­si Spor Aka­de­mi­si’ni ka­zan­mış­tı” di­ye ko­nuş­tu. Oğ­lu­nun ta­bu­tu­na sa­rı­lan ba­ba, “Ha­ni söz ver­miş­tin? Ma­çı iz­le­yip ge­le­cek­tin?” di­ye fer­yat et­ti. Öz­gür Soy­lu’nun ce­na­ze­si İz­mir’e gön­de­ril­di. Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nde ön­ce­ki gün oy­na­nan Ban­vit-Pı­nar Kar­şı­ya­ka ma­çı­na oto­büs­le gi­den Kar­şı­ya­ka­lı bir grup ta­raf­tar ile Ba­lı­ke­sir gi­ri­şin­de­ki bir ben­zin­lik is­tas­yo­nu­nun mar­ke­tin­de kav­ga çık­mış, 2 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı olay­lar­da Öz­gür Soy­lu pom­pa­lı tü­fek­le öl­dü­rül­müş­tü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT