BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­ca­ris­tan: Dö­vi­zi­miz az­dı, IMF’den is­te­dik

Ma­ca­ris­tan: Dö­vi­zi­miz az­dı, IMF’den is­te­dik

Ma­ca­ris­tan Mer­kez Ban­ka­sı ül­ke­nin dö­viz re­zerv­le­ri­nin dü­şük ol­du­ğu için IMF’den (Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu) yar­dım al­dık­la­rı­nı bil­dir­di.Ma­ca­ris­tan Mer­kez Ban­ka­sı ül­ke­nin dö­viz re­zerv­le­ri­nin dü­şük ol­du­ğu için IMF’den (Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu) yar­dım al­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Açık­la­ma­da, 2007 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sın­dan iti­ba­ren Ma­ca­ris­tan’da ban­ka­la­rın kı­sa va­de­li borç­la­rın­da çok hız­lı bir ar­tış kay­de­dil­di­ği, Mer­kez Ban­ka­sı’nın dö­viz re­zerv­le­ri­nin ise ge­ri­le­di­ği için zor du­rum­da kal­dık­la­rı da be­lir­til­di. Ma­ca­ris­tan, IMF’den 20 mil­yar eu­ro ala­rak kri­zi at­lat­ma­yı plan­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT