BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Der­si­miz ‘yeni’ Türk Li­ra­sı

Der­si­miz ‘yeni’ Türk Li­ra­sı

Top­lum­sal ge­liş­me­le­ri ve sos­yal olay­la­rı müf­re­da­ta ta­şı­ma­ya de­vam eden Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, önü­müz­de­ki yıl kul­la­nı­ma su­nu­la­cak Türk Li­ra­sı­’nı öğ­ren­ci­le­re öğ­re­te­cek> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Gün­lük ge­liş­me­le­ri, top­lum­sal olay­la­rı ve sos­yal de­ği­şim­le­ri anın­da öğ­ren­ci­le­re ak­ta­ran ve müf­re­da­tı gün­lük ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak gün­cel­le­yen Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, bu doğ­rul­tu­da­ki ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Bu­nun son ör­ne­ği Türk Li­ra­sı. Ye­ni Türk Li­ra­sı­’nın (YTL) ba­şın­da­ki “Ye­ni­” iba­re­si­nin bu yıl so­nun­da kal­dı­rı­la­cak ol­ma­sı se­be­biy­le okul­lar­da öğ­ren­ci­le­re “YT­L’­den TL’­ye Ge­çiş Ta­nı­tım Kam­pan­ya­sı­” çer­çe­ve­sin­de ye­ni “T­L”­le­ri öğ­re­te­cek. Kam­pan­ya çer­çe­ve­sin­de oluş­tu­ru­lan afiş ve bro­şür­ler ilk ve okullara da­ğı­tı­lır­ken, öğ­ren­ci­ler ye­ni “T­L”­le­ri yıl so­nu­na ka­dar öğ­ren­miş ola­cak. Ay­rı­ca Türk Li­ra­sı bank­not ve ma­de­ni pa­ra­la­rın fi­zi­ki ve gü­ven­lik özel­lik­le­ri­nin ay­rın­tı­lı ola­rak yer al­dı­ğı afiş ve bro­şür­ler, ta­nı­tı­cı ça­lış­ma­lar çer­çe­ve­sin­de ör­gün ve yay­gın eği­tim ku­rum­la­rı­na da­ğı­tı­la­rak bun­lar üze­rin­den öğ­ren­ci­le­rin bil­gi­len­di­ril­me­le­ri sağ­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT