BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 12 yıl son­ra dok­to­r sevinci

12 yıl son­ra dok­to­r sevinci

6 bin 500 nü­fus­lu Ge­çit­li Kö­yü­’nün 12 yıl­lık dok­tor has­re­ti, ta­yin edi­len dok­to­run gö­re­ve baş­la­ma­sıy­la so­na er­diGeçitli Köyü’ndeki Sağlık Ocağı’nda görevine başlayan Dr. Tusal Tolga Kırlı, fırsat buldukça köylülere yardım ediyor. Hak­ka­ri­’ye 45 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki 300 ha­ne­li ve 6 bin 500 nü­fus­lu Ge­çit­li kö­yü Sağ­lık oca­ğın­da yak­la­şık 12 yıl­dır dok­tor bu­lun­mu­yor­du. Ata­nan dok­tor­lar ya gö­re­ve baş­la­ma­dan is­ti­fa edi­yor ve­ya baş­ka yer­le­re ta­yin al­dır­ta­rak gi­di­yor­du. Köy­de­ki has­ta­lar ise en kü­çük sağ­lık so­run­la­rın­da bi­le Hak­ka­ri mer­kez ve Du­ran­ka­ya bel­de­si­ne ge­le­rek te­da­vi olu­yor­du. Ge­çit­li kö­yün­de­ki va­tan­daş­la­rın 12 yıl­dır umut­la bek­le­dik­le­ri dok­tor ha­yal­le­ri ge­çen yıl ger­çek­leş­ti. Geçen yıl köye ataması yapılan Dr. Tu­sal Tol­ga Kır­lı­, ilk gö­rev ye­ri olan Ge­çit­li kö­yü­ne ge­le­rek işbaşı yaptı. Fırsat buldukça köy­lü­le­re de yardım etmeye çalışan Dr. Kır­lı, “TV ve ga­ze­te­le­re bak­tı­ğınız­da Hak­ka­ri­’de gö­rev yap­ma­nın çok zor ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yordum. An­cak bu­ra­da ya­şa­yan­la­rın da in­san ol­du­ğu­nu unut­ma­mak la­zım. Her­ke­sin bu­ra­ya ge­lip gö­rev ya­pa­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ru­m” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT