BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mer­ce­des iş­çi çı­kar­ma­ya­cak

Mer­ce­des iş­çi çı­kar­ma­ya­cak

Fir­ma, şe­hir­le­ra­ra­sı ve şe­hir içi ula­şı­mın ar­ta­ca­ğı­nı he­sap­la­ya­rak, fab­ri­ka­lar ara­sın­da iş gü­cü kay­dır­ma­sı ya­pa­cakDün­ya­da ve Tür­ki­ye’de et­ki­li olan fi­nan­sal kriz ne­de­niy­le Mer­ce­des-Benz Türk, iş­çi çı­kar­ma­ya­cak. Mer­ce­des-Benz Türk yet­ki­li­le­ri, fark­lı sa­na­yi dal­la­rı­nın ya­nı sı­ra özel­lik­le oto­mo­tiv pa­za­rı­nın kriz­den et­ki­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, et­ki­nin oto­mo­bil ve ti­ca­ri araç seg­ment­le­rin­de fark­lı bo­yut­lar­da gö­rül­dü­ğü­nü kay­det­ti. Şir­ket ola­rak 2008’in ilk 9 ayı­nı re­kor­lar­la ge­çir­dik­le­ri­ni ifa­de eden yet­ki­li­ler, şun­la­rı söy­le­di: “Mer­ce­des-Benz Türk, re­kor dü­zey­ler­de sey­re­den 9 ba­şa­rı­lı ay­dan son­ra 2008 yı­lı­nın ge­ri ka­lan kıs­mın­da ve 2009’da zor dö­nem­le­re ha­zır­lık­lı ol­mak zo­run­da­dır. Her kriz ile ba­şa çı­kı­la­bi­lir. Ti­ca­ri araç­lar pa­za­rın­da geç­miş­te ya­şa­dı­ğı­mız bü­yük ta­lep de­ği­şim­le­ri ne­de­niy­le bu tür iniş-çı­kış­lar­da alı­na­cak ön­lem­le­ri di­ğer branş­lar­dan da­ha iyi bi­li­yo­ruz. Mev­cut kri­ze rağ­men ta­şın­ma­sı ge­re­ken mal mik­ta­rı or­ta ve uzun va­de­de ar­ta­cak­tır. Yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğı ve böy­le­lik­le bi­zim be­le­di­ye ve şe­hir­ler ara­sı oto­büs­le­ri­mi­ze olan ta­lep de ar­ta­cak­tır.” Yet­ki­li­ler, şir­ket­te­ki is­tih­da­mın gü­ven­ce al­tı­na alın­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT