BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­do­ğan: Ça­tış­ma de­ğil it­ti­fak za­ma­nı

Er­do­ğan: Ça­tış­ma de­ğil it­ti­fak za­ma­nı

Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı pro­je­si­ne Za­pa­te­ro ile bir­lik­te li­der­lik eden Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Tür­ki­ye, ola­rak dün­ya­da­ki ça­tış­ma­la­rın çö­zü­mü için ça­lı­şı­yo­ruz. AB üye­li­ği­miz de di­ya­lo­ğa kat­kı sağ­la­yıp, kül­tür­ler ara­sın­da köp­rü ola­cak” de­di.23 MİLYON DOLARA MÂL OLDU BM İn­san Hak­la­rı ve Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Sa­lo­nu kub­be­si­nin ta­sa­rı­mı İs­pan­yol sa­nat­çı Mi­qu­el Bar­ce­lo (50) ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. 23 mil­yon do­la­ra mal o­lan kub­be­nin en dik­kat çe­ki­ci un­su­ru­nu, ta­van­dan sar­kan bu­zul şek­lin­de­ki yüz­ler­ce kü­çük par­ça o­luş­tu­ru­yor. > CE­NEV­RE Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, li­der­ler ola­rak or­ta­ya koy­duk­la­rı ira­de ve al­dık­la­rı ön­lem­le­rin et­ki­li ey­le­me dö­nüş­me­si ve fır­sat­la­rın da­ha iyi kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de, Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı­nın 21’in­ci yüz­yı­lın ba­rış pro­je­si ol­ma­ya aday ol­du­ğu­nu söy­le­di. “İn­san Hak­la­rı ve Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Sa­lo­nu”, Baş­ba­kan Er­do­ğan, Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Ay­dın, İs­pan­ya Kra­lı Ju­an Car­los, Baş­ba­ka­nı Lu­is Rod­ri­gu­ez Za­pa­te­ro ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mi­gu­el An­gel Mo­ra­ti­nos ile BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ban Ki-mun ve BM Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Yük­sek Tem­sil­ci­si Jor­ge Sam­pa­io’nun ka­tı­lı­mıy­la açıl­dı. Er­do­ağan, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “He­pi­miz ina­nı­yo­ruz ki va­ro­lu­şun mer­ke­zin­de in­san var­dır. Her me­de­ni­yet, kül­tür ve ide­olo­ji, in­sa­nın öne­mi­ne, mut­lu­lu­ğu­na ve in­sa­ni de­ğer­le­ri yü­celt­me­ye vur­gu ya­par. Bi­zim me­de­ni­ye­ti­miz de in­sa­nı yü­cel­tir. Ön­ce­lik­li he­def ola­rak in­san hak­la­rı­nın ve ada­le­tin ko­ru­nup teş­vik edil­me­si­ni vur­gu­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu. 21’İN­Cİ YÜZ­YI­LIN PRO­JE­Sİ Baş­ba­kan Er­do­ğan, “2005 yı­lın­da İs­pan­ya ile bir­lik­te (es­ki BM Ge­nel Sek­re­te­ri) Ko­fi An­nan’ın ri­ya­se­tin­de baş­lat­tı­ğı­mız Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı­nın bü­yük kap­sam­lı BM sü­re­ci ha­li­ne gel­me­sin­den bü­yük mut­lu­luk du­yu­yo­rum” de­di. Er­do­ğan, “Bu ini­si­ya­ti­fin ama­cı ulus­la­ra­ra­sı top­lum­da göz­lem­le­di­ği­miz kül­tü­rel ku­tup­laş­ma­nın, hoş­gö­rü­süz­lü­ğün ve her tür­lü ay­rım­cı­lı­ğın ön­len­me­si­dir, şimdi çatışma değil, ittifak yapmanın zamanıdır” di­ye ko­nuş­tu. Er­do­ğan, Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı­nın, ara­dan 3 yıl geç­me­si­ne rağ­men kı­sa sü­re­de ku­rum­sal­laş­ma­yı ta­mam­la­ya­rak 76 ül­ke­nin ve 13 ulus­la­ra­ra­sı ör­gü­tün da­hil ol­du­ğu ge­niş çap­lı ve güç­lü bir gi­ri­şim ha­li­ne gel­di­ği­ni ifa­de et­ti. DİL­LER FARK­LI AMA MESAJ AY­NI Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı bi­rin­ci fo­ru­mu­nun bü­yük bir ba­şa­rıy­la Ocak 2008’de Mad­rid’de dü­zen­len­di­ği­ni ve ikin­ci­si­nin de 2-3 Ni­san 2009’da Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti se­çi­len İs­tan­bul’da dü­zen­le­ne­ce­ği­ni ha­tır­lat­tı. Er­do­ğan, “Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı gi­ri­şi­mi­ni teo­rik ve en­te­lek­tü­el ala­na hap­set­me­dik. Eli­tist bir yak­la­şım ser­gi­le­me­dik. Pe­kin’den İs­tan­bul’a, Mad­rid’den New York’a ve Ce­nev­re’den Ad­dis Aba­da’ya bü­tün dün­ya­yı ku­cak­la­ma­ya ça­lış­tık ve bu­nun so­nuç­la­rı­nı al­ma­ya baş­la­dık” de­di. “An­ka­ra ve Mad­rid’in, İs­tan­bul ve Gır­na­ta’nın ve Bar­se­lo­na’nın Ak­de­niz kül­tür ik­li­mi­nin par­ça­la­rı ol­du­ğu­nu” be­lir­ten Er­do­ğan, dil fark­lı­lı­ğı­na rağ­men Mev­la­na ve Cer­van­tes’in ay­nı ru­hu ses­len­dir­di­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. İn­san Hak­la­rı ve Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Sa­lo­nu­nun açı­lı­şın­dan son­ra İs­pan­ya Kra­lı’nın ye­me­ği­ne ka­tı­lan Er­do­ğan, bu­ra­dan Tür­ki­ye’ye ha­re­ket ede­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT