BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CE­O’lar 300 mil­yar ­do­lar da­ha istiyor

CE­O’lar 300 mil­yar ­do­lar da­ha istiyor

Dev şir­ket­le­rin üst yöneticileri, ABD Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack O­ba­ma’nın gö­re­vi dev­ral­dık­tan he­men son­ra tü­ke­ti­mi ar­tır­mak i­çin teş­vik pa­ke­ti­ni “a­ci­len” uy­gu­la­ma­sı­nı is­te­diABD’nin ön­de ge­len şir­ket­le­ri­nin üst yö­ne­ti­ci­le­ri, en az 300 mil­yar do­lar­lık ma­li teş­vik pa­ke­ti ha­zır­lan­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lun­du­lar. The Wall Stre­et Jo­ur­nal’ın spon­sor­lu­ğun­da dü­zen­le­nen et­kin­lik­te bir ara­ya ge­len 100 ka­dar üst yö­ne­ti­ci, ABD Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma’nın gö­re­vi dev­ral­dık­tan he­men son­ra kı­sa sü­re­de tü­ke­tim har­ca­ma­sı­nı teş­vik için bü­yük bir teş­vik pa­ke­ti­ni “aci­len uy­gu­la­ma­sı­nı” ve Oba­ma’nın eko­no­mi eki­bi­ni açık­la­ma­sı­nı is­te­di­ler. ABD eko­no­mi­si­nin dün­ya­nın ge­ri ka­la­nın­dan ba­ğım­sız ola­rak dü­ze­le­me­ye­ce­ği­ni söy­le­yen yö­ne­ti­ci­ler, ay­rı­ca ka­lı­cı ver­gi in­di­rim­le­ri ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı­lar. İS­PAN­YA 15 YIL SON­RA KÜ­ÇÜL­DÜ Bu ara­da kriz Av­ru­pa’yı sars­ma­ya de­vam edi­yor. İs­pan­ya Ulu­sal İs­ta­tis­tik Ens­ti­tü­sü, 2008 yı­lı tem­muz-ey­lül ay­la­rı ara­sın­da­ki 3. çey­rek­te eko­no­mi­nin yüz­de 0.2’lik kü­çül­me ya­şa­dı­ğı­nı açık­la­dı. Son 15 yıl­da ilk de­fa, İs­pan­ya’nın eko­no­mik bü­yü­me­sin­de olum­suz bir is­ta­tis­tik çık­tı­ğı be­lir­til­di. Rus­ya da kriz­le mü­ca­de­le için 200 mil­yar do­lar­lık bir kay­nak ayır­dı. Ye­ni ön­lem­ler ­de ala­cak­la­rı­nı ifa­de eden Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­riy Med­ve­dev “Kri­zin di­bi gö­rün­me­di. An­cak kriz baş­la­dı­ğı gi­bi ani­den bi­te­bi­lir” de­di. OPEC ise petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte zararının 700 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT