BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU ÖZEL ÇOK GÜZEL 4-2

BU ÖZEL ÇOK GÜZEL 4-2

HA­ZIR­LIK MAÇ­LA­RIN­DA KA­ZAN­MAK­TA ZOR­LA­NAN A MİL­Lİ TA­KIM Vİ­YA­NA’DA A­VUS­TUR­YA’YI DA­ĞIT­TIHA­ZIR­LIK MAÇ­LA­RIN­DA KA­ZAN­MAK­TA ZOR­LA­NAN A MİL­Lİ TA­KIM Vİ­YA­NA’DA A­VUS­TUR­YA’YI DA­ĞIT­TI Gol­le­ri­miz Tun­cay Şanlı (3) ve Meh­met A­u­re­li­o’dan 3 DA­Kİ­KA OY­NA­DIK, YET­Tİ A­vus­tur­ya’nın tek­nik pat­ro­nu, E­U­RO2008’de Çek Cum­hu­ri­ye­ti’nin ba­şın­da biz­den ha­ya­tı­nın dar­be­si­ni yi­yen Karl B­ruck­ner, s­tat i­se Hır­va­tis­tan ö­nün­de em­sal­siz za­fe­ri­mi­zin şa­hi­di o­lan Ernst Hap­pel’di. Tu­tuk baş­la­dık ma­ça. I­vansc­hitz’in kor­ne­rin­de to­pa ka­fa­yı ya­pış­tır­dı St­ranzl, Vol­kan go­lü ön­le­di. 28’de sağ­dan Le­it­geb or­ta­la­dı, sağ ka­nat o­yun­cu­la­rı Hölzl sol­da bom­boş­tu, to­pu a­şırt­ma bir ka­fa vu­ru­şuy­la ağ­la­rı­mız­la bu­luş­tur­du: 0-1. Tit­re­dik ken­di­mi­ze gel­dik. 38’de Ka­zım’la ver-­ka­ça gi­ren A­u­re­i­lo, Gs­pur­ning’in so­lun­dan be­ra­ber­li­ği ge­tir­di: 1-1. 3 da­ki­ka son­ra­sın­da Sab­ri’nin sol­dan f­ri­kik or­ta­sı­nı Gök­han Zan i­çe­ri dol­dur­du, Tun­cay af­fet­me­di: 2-1. ­TUN­CAY GE­CE­NİN YIL­DI­ZI İ­kin­ci ya­rı­ya gol­le gir­dik. Ha­lil’in pa­sın­da Tun­cay ü­ze­ri­ne ge­len ka­le­ci Gs­pur­ning’in ü­ze­rin­den en­fes bir a­şırt­ma vu­ruş yap­tı: 3-1. 53’te­ki top kay­bı­mız­da to­pu on se­kiz dı­şın­da ö­nün­de bu­lan Hölzl, Vol­kan’ın ön­de ol­du­ğu­nu gö­re­rek, ha­va­dan müt­hiş bir p­la­se vu­ruş yap­tı: 3-2. 60’da Ka­zım’ın ce­za sa­ha­sı so­lun­dan fal­so­lu vu­ru­şu üst di­rek­te pat­la­dı. He­men son­ra­sın­da Sab­ri’nin sağ­dan ser­best vu­ru­şun­da top de­fan­sa çar­pıp on se­kiz ö­nü­ne düş­tü; Tun­cay’ın ba­zu­ka­sı üst di­rek­ten dön­dü, bu to­pu da a­lan M’Bo­ro­lu yıl­dı­zı­mız, ikinci go­lün­de­ki gi­bi yi­ne en­fes bir a­şırt­ma yap­tı: 4-2. Ka­lan da­ki­ka­lar­da yo­ğun o­yun­cu de­ği­şik­lik­le­riy­le maç tem­po­su­nu kay­bet­ti ve sa­ha­dan ba­şı­mız dik ay­rıl­dık. Ernst Hap­pel S­ta­dı, 19 Ka­sım 2008 >> AVUSTURYA 2 Gs­pur­ning 4 ­Ga­rics 5 (S­tand­fes dk.46) 5 Sc­har­ner 4.5 (P­röld dk.86) ? St­ranzl 5 İ­bers­ber­ger 5 (Hof­fer dk.46) 5 ­Hölzl 7 ­Le­it­geb 5 (S­tanc­ko­vich dk.71) 4.5 ­Sa­u­mel 5 (A­uf­ha­u­ser dk.64) 5 ­Fuchs 5.5 I­vansc­hitz 5.5 O­ko­ti­e 4.5 (Ar­na­u­to­vic dk.46) 5 Sch­ranz T.D.: Karl B­ruck­ner >> TÜRKİYE 4 Vol­kan 5 ­Gök­han Gö­nül 6.5 ­Gök­han Zan 6 E­ren 6 ­Ha­kan Bal­ta 6.5 A­u­re­li­o 7 (Sel­çuk dk.87) ? ­Ka­zım 6 (Si­nan dk.85) ? ­Sab­ri 6 (Ser­kan dk.69) 5.5 Ay­han 6 (Nu­ri dk.80) 5 ­Tun­cay 9 (Ca­ner dk.72) 5.5 ­Meh­met Yıl­dız 4.5 (Ha­lil Al­tın­top dk.46) 6 ­Cenk Gö­nen ­Cey­hun T.D.: Fa­tih Te­rim GOL­LER: Hölzl (dk.28-53), A­u­re­li­o (dk.38), Tun­cay (dk.41, 47, 62) SA­RI KART­LAR: I­vansc­hitz (A­vus­tur­ya), Sab­ri (Tür­ki­ye) HA­KEM­LER: Ma­nu­el G­ra­fe, Det­lef Sc­hep­pe, Ka­i Voss (Al­man­ya) Vİ­YA­NA’YI FET­HET­TİK! ­Mi­lil Ta­kım ma­çın i­kin­ci ya­rı­sın­da coş­tu. Ay­han Ak­man ma­çın i­yi­le­rin­den bi­riy­di a­ma şüp­he­siz üç k­las gol a­tan Tun­cay Şan­lı ge­ce­nin a­da­mıy­dı. Fatih Terim: Bu gece çok şey ka­zan­dık “TUN­CAY MÜ­KEM­MEL­Dİ” Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim, Avus­tur­ya ga­li­bi­ye­ti için, “Bir­bi­ri­ne inan­mış bir ta­kı­mın za­fe­ri” yo­ru­mun yap­tı. Avus­tur­ya kar­şı­sı­na ek­sik­ler se­be­biy­le risk­li bir kad­ro ve fark­lı bir tak­tik­le çık­tık­la­rı­nı söy­le­yen Fa­tih Ho­ca, Tun­cay’ın yıl­dız­laş­tı­ğı ge­ce için, “Bu ge­ce çok şey ka­zan­dık. Oyun an­la­yı­şı­mız, oyun­cu­la­rı­mı­zın gö­rev an­la­yı­şı, at­tı­ğı­mız gol­ler ve Tun­cay’ın yıl­dız­laş­ma­sı hep­si bir­bi­rin­den ha­ri­ka şey­ler­di. 5 ay son­ra Hır­va­tis­tan ma­çı­nın he­ye­ca­nı­nı ye­ni­den ya­şat­tı­lar. Hep­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum” de­di. Yi­ne ge­ri­den gel­dik A­vus­tur­ya ve İs­viç­re’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği E­U­RO2008’de ge­ri­den ge­lip ka­zan­dı­ğı maç­lar­la ya­rı fi­nal oy­na­ya­rak tur­nu­va­ya dam­ga vu­ran Mil­li Ta­kı­mı­mız, Ernst-­Hap­pel’de yi­ne ge­ri­den ge­le­rek maç ka­zan­ma­sı­nı bil­di. Ay-­yıl­dız­lı ta­kım tur­nu­va­da bu s­tat­ta Hır­va­tis­tan’ı çey­rek fi­nal­de e­le­miş­ti. Tun­cay 19 yap­tı A­vus­tur­ya ma­çı­na kap­tan o­la­rak çı­kan Midd­lesb­ro­ugh’lu Tun­cay Şan­lı, mil­li for­may­la 19. go­lü­ne u­laş­tı. A­vus­tur­ya kar­şı­sın­da 3 gol bir­den a­ta­rak hat-t­rick ya­pan gol­cü o­yun­cu ge­ce­nin yıl­dı­zı ol­du. Mil­li­ler A­vus­tur­ya’y­la yap­tı­ğı 12. maç­ta 5. ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı. Ay-­yıl­dız­lı­lar 7 kez de ra­ki­bi­ne ye­nil­miş­ti. İS­PAN­YA ÇOK FORM­DA A Mil­li Ta­kı­mı­mız’ın Dün­ya Ku­pa­sı E­le­me­le­ri 5. G­rup’ta­ki ra­kip­le­rin­den o­lan İs­pan­ya, ha­zır­lık ma­çın­da Şi­li’yi 3-0 mağ­lup et­ti. Şi­li’de Be­şik­taş­lı Tel­lo ilk 11’de oy­nar­ken, F.Bah­çe­li Gü­i­za İs­pan­ya’da for­ma giy­me­di. Ö­te yan­dan g­ru­bu­muz­da­ki di­ğer ra­kip­le­ri­miz­den Bos­na Her­sek, S­lo­ven­ya’yı 4-3 ye­ner­ken, Bel­çi­ka da Lük­sem­burg’la 1-1 be­ra­be­re kal­dı. ­Gur­bet­çi­ler dol­dur­du A­vus­tur­ya i­le Tür­ki­ye a­ra­sın­da Vi­ya­na’da oy­na­nan ha­zır­lık ma­çı­nı 15 bi­ni Türk ol­mak ü­ze­re top­lam 23 bin 100 se­yir­ci­nin iz­ler­ken, Türk ve A­vus­tur­ya­lı se­yir­ci­le­ri ay­rı t­ri­bün­ler­de o­tur­du. Ö­te yan­dan maç ön­ce­si A­vus­tur­ya­lı ta­raf­tar­lar i­le Türk ta­raf­tar­lar a­ra­sın­da tar­tış­ma çık­tı. A­vus­tur­ya po­li­si, ba­zı Türk ta­raf­tar­la­rı gö­zal­tı­na al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT