BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Organ naklinde dev adım

Organ naklinde dev adım

Genetik operasyonla or­gan nak­lin­de u­yum p­rob­le­mi a­şıl­dı. Ak­ci­ğe­ri a­lı­na­cak o­lan has­ta; başka bir kişiye ait so­luk bo­ru­su kendi kök hüc­re­le­ri i­le ye­ni­le­nin­ce iyileşti.Genetik operasyonla or­gan nak­lin­de u­yum p­rob­le­mi a­şıl­dı. Ak­ci­ğe­ri a­lı­na­cak o­lan has­ta; başka bir kişiye ait so­luk bo­ru­su kendi kök hüc­re­le­ri i­le ye­ni­le­nin­ce iyileşti. İs­pan­ya’da dok­tor­lar, bir ka­dı­na ame­li­yat­la ken­di kök hüc­re­le­rin­den la­bo­ra­tu­var­da ‘ye­tiş­ti­ril­miş’ ne­fes bo­ru­su nak­li ger­çek­leş­tir­di. Vü­cu­dun or­ga­nı red­det­me­si ris­ki sebebiyle bu tür na­kil­ler şu ana ka­dar çok az ya­pıla­bi­li­yor­du. An­cak ge­liş­ti­ri­len son tek­nik, vü­cu­dun or­ga­nı red­det­me­si­ni ön­le­yi­ci an­cak za­rar­lı ol­ma po­tan­si­ye­li olan ilaç kul­la­nı­mı­na ge­rek bı­rak­mı­yor. 5 ay önce 2 ço­cuk an­ne­si 30 ya­şın­da­ki Cla­udi­a Cas­til­lo, ne­fes bo­ru­sun­da ha­sar bı­ra­kan tü­ber­kü­loz has­ta­lı­ğı ge­çirdi. Has­ta­nın ak­ci­ğe­ri­nin kur­ta­rı­la­bil­me­si için ame­li­ya­ta ge­rek du­yu­l­du. Dok­tor­lar, ye­ni bir ne­fes bo­ru­su (tra­ke­a) üre­te­bil­mek için ya­kın ta­rih­te öl­müş bir has­ta­nın ne­fes bo­ru­su­nu al­dı. Güçlü kim­ya­sal mad­de­ler ve en­zim­ler­le do­nö­rün ne­fes bo­ru­su ‘arın­dı­rıl­dı’ ve ge­ri­ye yal­nız­ca li­fe ben­zer pro­te­in kol­la­je­nin­den olu­şan do­ku­lar kal­dı. Bu te­mel üze­rin­de, Cla­udi­a Cas­til­lo’nun ken­di hüc­re­le­ri ço­ğal­tıl­dı ve böy­le­ce has­ta­nın ha­sar­lı sol bron­şu­na nak­le­dil­di. Ame­li­yat­tan bu ya­na has­ta­nın sağ­lı­ğı­nın mü­kem­mel ol­du­ğu kay­de­dil­di. Operasyonun ilginç yanı ise hücrelerin ‘yetiştirilmesi’ oldu. A­me­li­yat ön­ce­sin­de has­ta­dan i­ki tip kök hüc­re a­lın­dı. Bun­lar­dan bi­ri ken­di ne­fes bo­ru­sun­da­ki hüc­re­ler, di­ğe­ri de i­li­ğin­den a­lı­nan hiç ol­gun­laş­ma­mış hüc­re­ler­di. Bu hüc­re­ler, bi­o-­re­ak­tör­de 4 gün bo­yun­ca ‘ye­tiş­ti­ri­lilerek’ nor­mal­de ne­fes bo­ru­su­nu çev­re­le­yen hüc­re­ler şek­lin­de ge­liş­ti­ril­di.
Kapat
KAPAT