BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak’ı bo­şalt­mak

Irak’ı bo­şalt­mak

Bağ­dad’da ABD ile Irak hü­kû­me­ti ara­sın­da, 100 kü­sur mad­de­si tar­tı­şı­lıp de­ğiş­ti­ri­len bir an­laş­ma im­za­lan­dı. Ba­na gö­re bu an­laş­ma­nın pek çok mad­de­si uy­gu­lan­ma­ya­cak. ABD, Irak’ta bir­kaç üs’te vu­ru­cu gü­cü­nü yo­ğun­laş­tı­rıp, as­ke­ri­ni par­ça par­ça çe­ke­cek.Bağ­dad’da ABD ile Irak hü­kû­me­ti ara­sın­da, 100 kü­sur mad­de­si tar­tı­şı­lıp de­ğiş­ti­ri­len bir an­laş­ma im­za­lan­dı. Ba­na gö­re bu an­laş­ma­nın pek çok mad­de­si uy­gu­lan­ma­ya­cak. ABD, Irak’ta bir­kaç üs’te vu­ru­cu gü­cü­nü yo­ğun­laş­tı­rıp, as­ke­ri­ni par­ça par­ça çe­ke­cek. Ame­ri­ka, 40 gün son­ra Irak ha­va sa­ha­sı­nın kon­tro­lü­nü Irak hü­kû­me­ti­ne bı­ra­kı­yor. Ya­ni 2009 gi­rer gir­mez Türk ha­va kuv­vet­le­ri, PKK ope­ras­yon­la­rı için ar­tık Ame­ri­ka’dan de­ğil, Irak hü­kû­me­tin­den izin ala­cak. Ba­ka­lım kim­ler­den: Irak cum­hur­baş­ka­nı Kürt’tür. Irak dı­şiş­le­ri ba­ka­nı Kürt’tür. Irak ge­nel­kur­may baş­ka­nı Kürt’tür. Bu ki­şi­le­rin ha­va ope­ras­yo­nu­muz için izin ver­me­le­ri mu­hal­dir. Ön­ce ül­ke­niz­de­ki te­rö­rün hak­kın­dan ge­lin! di­ye­cek­ler­dir. Fa­ra­zâ izin çık­tı, ânın­da PKK’ya bil­di­rir­ler. Te­rö­rist­ler in­le­ri­ne çe­ki­lir. Uçak­la­rı­mız da­ğı ta­şı bom­ba­lar. Te­rö­rist­ler, dün­ya­ya kar­şı ağ­la­şır­lar. Was­hing­ton’ın Kürt­le­ri Türk­ler, Arap­lar, İran­lı­lar­la baş ba­şa bı­ra­ka­ca­ğı sa­nıl­maz. Arap­lar, Irak’ı Kürt­ler­den ge­ri al­mak için, Ame­ri­ka’nın çe­kil­me­si­ni bek­li­yor. Şu hal­de Ame­ri­ka, Irak gi­bi çok da­ha ge­niş bir alan­da, ye­ni bir Fi­lis­tin mi oluş­tur­mak is­ti­yor? Şu ma­na­da: Ya­rım asır bir­bir­le­riy­le vu­ru­şa­cak, ta­raf­la­rın her bi­ri Ame­ri­ka’ya muh­taç ka­la­cak bir coğ­raf­ya... Ni­te­kim cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da 7 yıl dış po­li­ti­ka­mı­zı yö­ne­ten Sü­ley­man De­mi­rel, çok uya­nık bu­lun­ma­mız hu­su­sun­da uyar­dı. Irak’ta­ki men­fa­at­le­ri­mi­zi ko­ru­ya­ma­dık. Ora­da­ki prob­lem­le­ri Tür­ki­ye’ye de sıç­rat­tık. Dış po­li­ti­ka­mız­da­ki va­hîm ha­ta­la­rın so­nu­cu­dur. Ame­ri­ka’nın, ‘İkin­ci Tez­ke­re’nin red­din­den do­la­yı gör­dü­ğü çok bü­yük za­ra­rı hâ­lâ unut­ma­mış bu­lun­ma­sı ih­ti­ma­li vâ­rit­tir. Ya­rın 22 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü, An­ka­ra’da Bah­çe­li­ev­ler Mil­lî Kü­tüp­ha­ne Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda sa­at 10’da baş­la­ya­cak Yah­yâ Ke­mâl sem­poz­yu­mun­da, öğ­le­den ön­ce ko­nu­şa­ca­ğım. Gi­riş ser­best­tir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT