BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de pa­ket ih­ti­ya­cı kal­ma­dı

Ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de pa­ket ih­ti­ya­cı kal­ma­dı

Sektörün sağlamlığına değinen ­Şim­şek, “Ban­ka­cı­lık i­çin­ pa­ke­te ge­rek yok. Kı­rıl­mamış şeyi tamire gerek yok” dediHü­kü­met re­el sek­tör için pa­ket ha­zır­lar­ken, ban­ka­cı­lık için bu ih­ti­ya­cın bu­lun­ma­dı­ğı ifa­de edi­li­yor. Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü için bir pa­ket or­ta­ya çı­kar­ma­ya ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Kı­rıl­mış bir şey yok­sa ne­den ta­mir et­me­ye ça­lı­şa­sı­nız?” de­di. Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) Türk-İs­viç­re İş Kon­se­yi ve İs­viç­re Ti­ca­ret Oda­sı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 4. İs­viç­re-Tür­ki­ye Eko­no­mi Fo­ru­mun­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, bir­çok ül­ke­nin yap­tı­ğı har­ca­ma­la­ra dik­kat çek­ti ve “Kü­re­sel açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da 6 tril­yon do­lar­lık po­li­ti­ka tep­ki­si var. Kur­tar­ma pa­ket­le­ri ve di­ğer des­tek pa­ket­le­ri yak­la­şık ola­rak 2007 kü­re­sel GSYH’sı­nın bel­li bir ora­nı­na işa­ret edi­yor. Bu cid­di bir ra­kam. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü bi­rey­sel ola­rak ül­ke­le­re son 30 yıl­da or­ta­la­ma yak­la­şık GSYH’nin yüz­de 12-13’üne denk ge­len ma­li­ye­te yol aç­mış du­rum­da” de­di. BAN­KA­LA­RI­MIZ KÂR­DA Tür­ki­ye’de YTL ile il­gi­li ba­zı ted­bir­ler alın­dı­ğı­nı, va­de uzat­ma yo­lu­na gi­dil­di­ği­ni ve ma­li­yet­le­rin dü­şü­rül­dü­ğü­nü ifa­de eden Şim­şek, “Ey­lül ayın­dan iti­ba­ren Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün kâr­lı­lı­ğı de­vam et­ti. Yı­lın 9 ay­lık dö­ne­min­de 11 mil­yar do­lar ci­va­rın­da ger­çek­leş­ti. Li­ki­di­te oran­la­rı çok güç­lü. El­bet­te biz li­ki­di­te ile il­gi­li ted­bir­ler al­dık. Ye­ni­le­ri­ni de ala­bi­li­riz kay­nak­la­rı­nı ar­tır­ma adı­na. Ama so­nuç ola­rak ban­ka­cı­lık sek­tö­rü, kı­rıl­mış bir şey yok­sa ne­den ta­mi­re ça­lı­şa­sı­nız?” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT