BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ke­ne­ler kı­şın da ­teh­li­ke­li o­la­bi­lir!

Ke­ne­ler kı­şın da ­teh­li­ke­li o­la­bi­lir!

Er­ci­yes Ü­ni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­si Pa­ra­zi­to­lo­ji A­na Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı P­rof. Dr. Ab­dul­lah İn­ci, ke­ne­le­rin ha­va­la­rın so­ğu­ma­sı so­nu­cu çev­re­de teh­li­ke ol­mak­tan çık­mış o­la­rak gö­rü­le­bi­le­ce­ği­ni an­cak, ba­rı­nak­lar­da­ki ya da me­ra­lar­da­ki hay­van­lar ü­ze­rin­de kış ke­ne­le­ri bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.Er­ci­yes Ü­ni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­si Pa­ra­zi­to­lo­ji A­na Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı P­rof. Dr. Ab­dul­lah İn­ci, ke­ne­le­rin ha­va­la­rın so­ğu­ma­sı so­nu­cu çev­re­de teh­li­ke ol­mak­tan çık­mış o­la­rak gö­rü­le­bi­le­ce­ği­ni an­cak, ba­rı­nak­lar­da­ki ya da me­ra­lar­da­ki hay­van­lar ü­ze­rin­de kış ke­ne­le­ri bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. P­rof. Dr. İn­ci, ot­lak­lar­da, pik­nik a­lan­la­rın­da, tar­la­lar­da, park­lar­da bu­lu­nan ke­ne­le­rin, ha­va­la­rın so­ğu­ma­sıy­la bir­lik­te kış uy­ku­su­na yat­tık­la­rı­nı ha­tır­lat­tı. Ke­ne­le­rin, ha­va­la­rın ye­ni­den ı­sın­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı ba­har ay­la­rı­na ka­dar bu böl­ge­ler­de teh­li­ke o­luş­tur­ma­dık­la­rı­nı i­fa­de e­den İn­ci, “E­ğer ke­ne hay­va­nın vü­cu­du­na tu­tun­muş­sa çev­re ı­sı­sı­nı en­gel ol­mak­tan çı­ka­rı­yor ve do­ya­na ka­dar kan em­me­ye de­vam e­de­bi­li­yor. E­ğer hay­va­na tu­tun­ma­mış­sa, çev­re ı­sı­sı da düş­müş­se kış uy­ku­su­na ya­tı­yor. Bu­nun i­çin de top­rak­ta ya da ba­rı­nak­lar­da giz­le­ne­cek­le­ri yer­le­re çe­ki­li­yor­lar ve kı­şı bu­ra­da ge­çi­ri­yor­lar” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT