BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kim­se Yok Mu Der­ne­ği HA­YIR ÇAR­ŞI­SI kur­du

Kim­se Yok Mu Der­ne­ği HA­YIR ÇAR­ŞI­SI kur­du

Ye­ni­bos­na’da bir iş ye­rin­de ku­ru­lan ha­yır çar­şı­sın­da, eko­no­mik du­ru­mu iyi ol­ma­yan va­tan­daş­lar, gi­yim ih­ti­ya­çlarını üc­ret­siz olarak te­min edebiliyor> İs­tih­ba­rat Ser­vi­si İS­TAN­BUL Yurt için­de ve yurt dı­şın­da bir­çok yar­dım fa­ali­ye­ti ger­çek­leş­ti­ren Kim­se Yok Mu Der­ne­ği, yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ne son ola­rak ‘Ha­yır Çar­şı­sı’nı ek­le­di. Zen­gin iş adam­la­rı­nın yar­dım­la­rı ile alı­nan gi­yim mal­ze­me­le­ri, ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­ra ulaş­tı­rı­lı­yor. Kur­ban bay­ra­mı­na ka­dar gün­de 300 ki­şi­ye gi­yim yar­dı­mı ya­pa­cak olan der­nek, top­lam 5 bin ki­şi­ye gi­yim yar­dı­mın­da bu­lun­ma­yı he­def­li­yor. Ni­jer­ya’dan Tür­ki­ye’ye oku­mak için ge­len genç­ler de Ha­yır Çar­şı­sı’ndan giy­di­ril­di. Mad­di du­ru­mu iyi ol­ma­yan 8 öğ­ren­ci, is­te­dik­le­ri el­bi­se­le­ri al­dı. Kim­se Yok Mu Der­ne­ği Ba­sın Da­nış­ma­nı İs­ma­il Kı­lınç, “Ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ğiy­le bir ma­ğa­za­da ha­yır çar­şı­sı kur­duk. Yok­sul va­tan­daş­lar, bu çar­şı­da kı­ya­fet ih­ti­yaç­la­rı­nı üc­ret­siz te­min ede­bi­li­yor’’ de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT