BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnternet soyguncuları 2008 yılında dünyayı 5 MİLYAR DOLAR do­lan­dır­dı

İnternet soyguncuları 2008 yılında dünyayı 5 MİLYAR DOLAR do­lan­dır­dı

Bil­gi­sa­yar gü­ven­li­ği şir­ket­le­ri, yük­sek tek­no­lo­ji kul­la­nan sa­nal hır­sız­la­rın 2008 yı­lın­da 5 mil­yar do­la­rı aş­kın ge­lir sağ­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di.Bil­gi­sa­yar gü­ven­li­ği şir­ket­le­ri, yük­sek tek­no­lo­ji kul­la­nan sa­nal hır­sız­la­rın 2008 yı­lın­da 5 mil­yar do­la­rı aş­kın ge­lir sağ­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Syman­tec şir­ke­ti­nin bu alan­da­ki araş­tır­ma­sı­na gö­re, 2008’de in­ter­ne­tin yer al­tı eko­no­mi­si­ne ba­kıl­dı­ğın­da son de­re­ce bü­yük öl­çek­te­ki do­lan­dırıcı­lı­ğın mik­ta­rı­nın 5.3 mil­yar do­la­rı bul­du­ğu tah­min edi­li­yor. Bil­gi­le­ri ça­lı­nan bir kre­di kar­tın­dan or­ta­la­ma 350 do­lar har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı­nı tah­min eden Syman­tec yet­ki­li­le­ri, in­ter­ne­tin yer al­tı pi­ya­sa­sın­da yüz­de 31 ile en yay­gın sa­tış mik­ta­rı­nın kre­di kar­tı nu­ma­ra­la­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Kri­mi­nal soh­bet oda­la­rın­da yüz­de 20 sa­tış ora­nı ile ban­ka kar­tı ay­rın­tı­la­rı­nın ikin­ci sı­ra­da gel­di­ği kay­de­di­li­yor. Syman­tec’in ra­po­run­da, özel­lik­le Rus­ya ve Do­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki yük­sek tek­no­lo­ji çe­te­le­ri­nin ha­la or­ga­ni­ze du­rum­da ol­duk­la­rı ve ak­la ha­ya­le gel­me­dik yön­tem­ler­le in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın kim­lik ve kre­di kar­tı bil­gi­le­ri­ni el­de et­me­ye de­vam et­tik­le­ri ifa­de edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT