BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DELGADO’YA YAKIN MARKAJ

DELGADO’YA YAKIN MARKAJ

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, son haf­ta­la­rın tar­tı­şı­lan is­miy­le özel ola­rak gö­rü­şüp, “F.Bah­çe der­bi­sin­de sen­den pat­la­ma bek­li­yo­rum” de­diBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, son haf­ta­la­rın tar­tı­şı­lan is­miy­le özel ola­rak gö­rü­şüp, “F.Bah­çe der­bi­sin­de sen­den pat­la­ma bek­li­yo­rum” de­di ELEŞ­Tİ­Rİ­LE­RE KU­LAK TI­KA Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li F.Bah­çe der­bi­si­ne yı­lın ma­çı ola­rak ba­kı­yor. Ra­ki­bi­nin iki önem­li si­la­hı Alex ve Güi­za’ya özel ted­bir al­ma­yı dü­şü­nen Mus­ta­fa De­niz­li, Tel­lo’nun sa­kat­lı­ğı­nın ar­dın­dan Del­ga­do’yu ya­kın mar­ka­jı­na al­dı. Ar­jan­tin­li yıl­dız ile özel bir gö­rüş­me ya­pan tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “Sen­den bi­ze maç­lar ka­zan­dır­ma­nı bek­le­mi­yo­rum ama bir an ön­ce ken­di­ni top­la­ma­lı­sın. F.Bah­çe kar­şı­sın­da sen­den pat­la­ma bek­li­yo­rum. Eleş­ti­ri­le­re ve maç­tan ön­ce ya­pıl­ma­sı muh­te­mel kar­şı­laş­tır­ma­la­ra ku­la­ğı­nı tı­ka. Yıl­dız­lar böy­le maç­lar­da or­ta­ya çı­kar” de­di­ği öğ­re­nil­di. DER­Bİ­LER BE­NİM İŞİM Son haf­ta­lar­da­ki per­for­man­sı­nı ken­di­si­nin de be­ğen­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ma­ti­as Del­ga­do ise De­niz­li’ye “F.Bah­çe der­bi­si be­nim ma­çım ola­cak” ce­va­bı­nı ver­di. Ye­ni oyun an­la­yı­şın­da Tel­lo’nun öne çık­ma­sıy­la bir­lik­te göl­ge­de ka­lan Ar­jan­tin­li yıl­dız bu­nu dert et­me­di­ği­ni de di­le ge­ti­re­rek, “He­pi­mi­zin or­tak he­de­fi şam­pi­yon­luk. Bu so­nu­ca ulaş­tı­ğı­mız­da her­kes­ten çok ben mut­lu ola­ca­ğım. Ta­kım­da­ki ye­ni gö­re­vi­me alış­ma sü­re­cin­de­yim. Ba­na olan gü­ve­ni­ni­zi bo­şa çı­kar­ma­ya­ca­ğım. Der­bi­ler be­nim işim. Ka­dı­köy’de oy­na­dı­ğı­mız maç­lar­da ra­ha­tız. Ga­li­bi­yet bi­zi ve ta­raf­ta­rı­mı­zı mut­lu ede­cek” dedi. > Bilgehan Can SİVOK SABIRSIZLANIYOR! ­Be­şik­taş’ın Çek fut­bol­cu­su To­mas Si­vok, der­bi maç­la­rı­nı çok sev­di­ği­ni söy­le­di. BJK TV’ye rö­por­taj ve­ren Si­vok, ‘’Ka­dı­köy’de S­par­ta P­rag for­ma­sı al­tın­da oy­na­mış­tım. F.Bah­çe’ye kar­şı for­ma gi­yip e­lim­den ge­le­nin en i­yi­si­ni yap­mak i­çin sa­bır­sız­lık­la bek­li­yo­rum. Be­şik­taş’ta çok hu­zur­lu­yum, u­zun yıl­lar kal­mak is­ti­yo­rum’’ de­di. KAR­TAL EK­SİK ÇA­LIŞ­TI F.Bah­çe der­bi­si­nin ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren Be­şik­taş’ta sa­kat fut­bol­cu­lar dün­kü ça­lış­ma­ya ka­tıl­ma­dı. Tel­lo, İb­ra­him Üzül­mez, Ho­los­ko ve İb­ra­him To­ra­man’ın yok­lu­ğun­da 5’e 2 pas ça­lış­ma­sı ya­pan si­yah-be­yaz­lı­lar, id­ma­nın ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len bö­lü­mün­de ise çift ka­le­de de tak­tik id­ma­nı yap­tı. (Cem BA­ŞA­RA­NER) BEŞİKTAŞ NOTLARI Tel­lo’dan iyi ha­ber Es­ki­şe­hir ma­çı son­ra­sın­da­ki sa­kat­lı­ğıy­la Mus­ta­fa De­niz­li’yi der­bi ön­ce­si zor du­rum­da bı­ra­kan Tel­lo’nun ya­rın­ki ça­lış­ma­ya ka­tı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Ya­pı­lan kon­trol­ler son­ra­sın­da F.Bah­çe ma­çın­da oy­na­ya­bi­le­ce­ği açık­la­nan Şi­li­li oyun­cu­nun ya­nı sı­ra İb­ra­him Üzül­mez’in du­ru­mu­nun da iyi­ye git­ti­ği ifa­de edil­di. Şim­di de Ho­los­ko Be­şik­taş’ta sa­kat­lar ker­va­nı­na Ho­los­ko ve İb­ra­him To­ra­man da ek­len­di. Slo­vak fut­bol­cu­nun sağ aşil ten­do­nun­da dar­be­ye bağ­lı ödem bu­lun­du­ğu bil­di­ri­lir­ken, İb­ra­him To­ra­man’ın sol ayak to­pu­ğun­da­ki ağ­rı­la­rı se­be­biy­le koş­mak­ta zor­luk çek­ti­ği öğ­re­nil­di. Ho­los­ko’nun der­bi ma­ça ye­ti­şe­ce­ği be­lir­til­di. Kur­tu­luş’un sa­va­şı Je­an Ti­ga­na ve Er­tuğ­rul Sağ­lam dö­nem­le­rin­de yıl­dı­zı par­la­yan ve Mil­li Ta­kı­ma ka­dar yük­se­len Ser­dar Kur­tu­luş, for­ma­sı­nı ye­ni­den kap­mak için hırs yap­tı. Per­for­man­sın­da dü­şüş ol­du­ğu­nu ka­bul eden genç fut­bol­cu Mus­ta­fa De­niz­li’nin gö­zü­ne gi­re­bil­mek için elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT