BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kö­pe­ğe ba­şa­rıy­la yüz nak­li ya­pıl­dı

Kö­pe­ğe ba­şa­rıy­la yüz nak­li ya­pıl­dı

Çin’in baş­ken­ti Pe­kin’de iki yıl ön­ce baş­ka bir kö­pek­ten alı­nan bir yü­zün üç­te bir­lik kıs­mı­nın nak­le­dil­di­ği tazı cinsi köpek, ye­ni yü­zü­ne ta­ma­men uyum sağ­la­dı.Çin’in baş­ken­ti Pe­kin’de iki yıl ön­ce baş­ka bir kö­pek­ten alı­nan bir yü­zün üç­te bir­lik kıs­mı­nın nak­le­dil­di­ği tazı cinsi köpek, ye­ni yü­zü­ne ta­ma­men uyum sağ­la­dı. Böy­le­ce dün­ya­da ilk kez ba­şa­rıy­la yüz nak­li ger­çek­leş­ti­ril­miş ol­du. An­cak ame­li­yat, yü­zü nak­le­di­len diğer kö­pe­ğin ha­ya­tı­na mal ol­du. Wing Wen isim­li ta­zı ise yü­zü­nün ya­rı­sın­da baş­ka bir kö­pe­ğin yü­zün­den alı­nan do­ku ile ye­ni bir yü­ze ka­vuş­muş ol­du. Çin­li cer­rah Zhen Sheng­wu, kö­pek yü­züy­le in­san yü­zü ara­sın­da ben­zer­lik­ler ol­du­ğu­nu ve bu ba­şa­rı­lı ame­li­ya­tın yüz ame­li­ya­tı ola­cak Ba­tı­lı­la­rı ül­ke­ye çek­mek için bir fır­sat ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. FARK EDİLMİYOR Sağdaki köpekten alınan parça soldaki köpeğin yüzüne nakledildi. İlk bakışta, kö­pe­ğin ye­ni yü­zün­de­ki renk de­ği­şi­mi­nin de­sen­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı zan­ne­di­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT